Arealkrav storfe

Andre nettsteder fra Mattilsynet. Veileder til forskrift om hold av storfe. VEILEDER TIL FORSKRIFT OM. Det er ikke noe spesielt arealkrav til storfe.

Kravet er at alle skal kunne ligge samtidig når de har nådd en viss alder. Retningslinjene antyder mtil voksne kyr. Tror nok det er talla som setter begrensningene her. Hvis du skraper fôringsplassen vil det jo hjelpe mye. Storfe på utegang, arealbehov pr dyr?

Satse på ammeku og oppforing av okser innlegg 24. Høylandsfe utegang innlegg 25. Flere resultater fra gardsdrift. Næringsbehov (FEm) til storfe på beite.

Vurdering av hold og måling av tilvekst eller avdrått er nødvendig for å følgja med om tilgang og kvalitet på beitegrøde er slik som planlagt. Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 22. Legge forholdene til rette for god helse og god trivsel hos storfe.

Ta hensyn til dyras atferdsmessige og fysiologiske behov. Beskytte dyra mot fare for unødig stress, smerte og lidelse. I Norge har vi en del forskrifter for oppstalling av storfe , selv om Angus klarer seg under ekstreme forhold i andre deler av verden er det vanskelig å få dispensasjon fra minimums krav når det gjelder bygninger. I vinterhalvåret skal storfe ha tilgang til et bygg med minimum tre vegger og et tørt mykt liggeareal.

En forutsetning hvis man har spaltegolv . Nortura endrer datomerkingen på Prior egg. I løsdrift er det ikke større arealkrav , ifølge VKM. Husk brøyting og strøing.

I båsfjøs er det tillatt med kutrener. Dette er en bøyle over kua som kan gi henne elektrisk støt om hun skyter rygg. Kutrener er forbudt i Sverige, og dermed heller ikke tillatt på økologiske. Endring i retningslinjer for hold av storfe juli.

Viktig endring: Lovlig med direkte åpning mellom husdyrrom og gjødselkjeller i tilbygg på eksisterende fjøs dersom det er direkte åpning i eksisterende fjøs og det blir åpent mellom nytt og gammelt husdyrrom. Tyngdekrafta vil alltid fungere – også på . Utprøvingen er en del av prosjektet ProLocal, hvor man skal dokumentere dyrevelfer energiutnyttelse og økonomi ved bruk av lokalprodusert grov flis og torv i et kretsløpsbasert husdyrhold. Tabellen er berre eigna for store beiteområde på beitelagsnivå.

Mindre område med store areal av svært godt beite vil gje plass til langt høgare dyre- tal. Denne undersøkelsen baserer seg på data fra prosjektet ”Løsdrift for storfe ”. KuBygg) som er et samarbeidsprosjekt mellom Norges veterinærhøgskole,. Universitetet for Miljø- og Biovitenskap og Høgskolen i Nord-Trøndelag. Beitebruk for kjøttproduksjon.

Kvifor er godt beitebruk på innmark viktig ? Godt fôr-høgt grovfôropptak. Flott kulturlandskap – økonomisk stimulert av samfunnet. For storfe er det inkludert en antatt SACU-import av 4. Tilsynet har vært konsentrert om storfehold hvor dyra har tilgang til et. Luftveisinfeksjon hos storfe. Helsetjenesten for storfe.

Fordel å holde dyregrupper mest . Siden beiting i så utstrakt grad foregår i utmark, vil lovverket som angår utmarka også være relevant for beitebrukeren. Dette innebærer at beitebruk i større eller mindre grad berøres av over lover. Grovfôretende husdyr, særlig melk- og kjøttproduksjon på storfe , har et spesielt fokus i Telemark i. Landbrukseiendommen hvor investeringen skal gjennomføres bør være på minimum 1daa totalt eller ha minimum daa.