Atlantisk

Fuktig, maritim klimatype, til forskjell fra det tørre og fastlandspregede klimaet i foregående periode, boreal. Det var relativt høy temperatur i siste del av atlantisk ti minst °C varmere enn i dag. Typisk for atlantisk tid i Norge er at . Nærheden til Golfstrømmen giver disse lande et mildt og noget fugtigt klima, og sådan var klimaet også i Danmark i. USA som følge av den politiske og militære trusselen fra Sovjetunionen etter andre verdenskrig.

På en lång rad områden finns betydande hinder för en ny atlantisk frihandelsöverenskommelse. Mina vänner i Förenta staterna är nästan alla anhängare av aktiv atlantisk samverkan. Drömmen om en speciell atlantisk roll för Storbritannien är också en stor del av förklaringen till det halvhjärtade engagemanget för EU. Definisjon av atlantisk i Online Dictionary. Atlanterhavet eller dets kyster, som gjelder, tilhører, er egen for landene omkring.

Betydningen av atlantisk. Norsk oversettelse av atlantisk.

Oversettelser av atlantisk. Informasjon om atlantisk i gratis engelsk online ordbok og leksikon. Smolten vandrer ut gjennom fjordene og videre ut i havet hvor den tilbringer de neste ett til fire år.

Arten har sin naturlige utbredelse fra Nordvest-Russland i nord (vest for Ural) til Portugal i sør, inkludert Storbritannia, Irlan Island og -på den andre siden . To start page for Nasjonal digital læringsarena. Laksen vandrer opp i elvene på sensommeren og gyter i oktober – desember. Atlantic (relating to the Atlantic Ocean).

Yngelen klekkes ut på vinteren i januar – februar. Fiskene som når en bestemt størrelse ut på høsten, vil gjennomgå en smoltifisering som tilpasser den til å leve i . Samtidig ble vannkvalitet i kjølekar ved bruk RSW- anlegg kartlagt. Videre ble to kommersielle ensrettere undersøkt i forhold til grad av ensretting.

I tillegg ble grad av bedøvelse, rigortid og filetkvalitet undersøkt for to nye . For å etablere en kunnskapsplattform som skal gi mer kunnskap om livsbetingelsene for vill atlantisk laks i sjøfasen, lyser programmene MILJØFORSK, MARINFORSK og HAVBRUK i fellesskap ut millioner kroner. Målet med prosjektet er å skrive en artikkel til en internasjonal journal om innholdet av fremmedstoffer og fettsyrer i villaks. Formålet med denne normen er å bidra til at viltlevende bestander av atlantisk laks ivaretas og gjenoppbygges til en størrelse og sammensetning som sikrer mangfold innenfor arten og utnytter laksens produksjons- og høstingsmuligheter.

Normen er retningsgivende for . Tidligere studier fra Tanavassdraget har vist omfattende vandring av lakseparr ( lakseyngel) bort fra gyte- og oppvekstområdene i hovedelva og opp i små sidebekker der det ikke foregår gyting av laks. Det er dokumentert bedre vekst i bekker enn i hovedelva, og undersøkelser av næringsforhold indikerer høyere mattilgang . ShareThis Copy and Paste.