Biomasser

I biologi brukes begrepet for å oppgi bestanden av organismer av en bestemt type eller på et gitt ste men uttrykket brukes også som generell betegnelse på brensel fra trær og planter, gjødsel, skogsavfall og brenntorv til bruk i . Fagstoff: Fra den dagen menneskene greide å kontrollere ilden, fikk vi en energikilde som gjorde det mulig å koke og steke mat. Fra da av har mennesker over hele verden tatt i bruk energien vi får ved å brenne forskjellige former for biomasse. I dag utnyttes biomasse fortsatt på tradisjonell måte, blant annet . I teorien kan alt biologisk materiale brukes som biomasse , og i dag brukes skogflis, slakteavfall, halm og husdyrgjødsel til å produsere energi.

Massen består av blant annet karbon og hydrogen, og har derfor stor energitetthet. Læs mere om biomasse og lær hvordan du kan udnytte denne naturlig ressource i din husholdning. Bioenergi er energi vi henter ut fra biomasse , eller planter og dyr om du vil.

Slike materialer kan for eksempel være trær, gressvekster, tang, mais, avføring fra dyr eller hogstavfall. Det er ikke bare til oppvarming vi utnytter i biomassen , det er også mulig å bruke den til å produsere . Udviklingen af mulighederne for at anvende biomasse har gjort massive fremskridt i løbet af . Det vanligste bruksområdet for bioenergi er produksjon av varme.

Det er også mulig å produsere elektrisk kraft, flytende biodrivstoff, biogass og hydrogen fra biomasse. Biomasse har været anvendt som brændsel i titusinder af år. Miljøkonsekvensene ved bruk av bioenergi kan skje ved produksjon og uttak av biomassen , ved transport og ved forbrenning.

Uttak og produksjon av biomasse kan ha omfattende brukerkonflikter, for eksempel i forhold til matproduksjon og vern . The main part of the machine is a processing screw with a forming head coupled with a driving unit. Noen eksempler på biobrensel er tre, avlinger, gjødsel, og en litt junk. Hvor for planteliv, og fornyer seg selv bidrar til en forholdsvis kort tidsperiode, blir . Det er et begrenset antall tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret, og den som vil drive med akvakultur i Norge trenger en tillatelse tildelt med hjemmel i akvakulturloven.

Den gitte MTB (maksimalt tillatt biomasse ) bestemmer hvor mye levende fisk innehaveren av tillatelsen kan ha stående i sjøen til enhver tid. Hvorledes opbevarer, transporterer og håndterer I en mængde biomasse som halm, træ og pil til energiformål på mest optimale måde? Teknologisk Institut til logistik til biomasser og har udviklet et logistikværktøj, som netop giver svar på dette. Alt fra fast- og flytende bioavfall både fra landbruket og fra industri, trebriketter og avfall fra vannrensingsanlegg til alger og plantevekster kan . Biomassen omfatter både produsenter, konsumenter og dekomponenter.

Man kan også snakke om en enkelt arts biomasse , f. BIOMASSER – straw briquetting without drying. Parameters verified by experts – European Union Environment Technology Verification (EU ETV).

TOMASSER – straw chopping and shredding. ASKET – nice to meet you!