Biotoper

På samme måte som habitat er stedet der en art fins, er biotop stedet der et spesielt samfunn av arter fins. Eksempler på biotoper kan være havstran strandeng, kystlynghei, oresump, lavfuruskog, kalkfuruskog, fukteng, høystaudemark, slåttemark, blåbærgranskog, edelløvskog, lavalpin, mellomalpin, høyalpin, sandørken, . Den grupp av organismer som lever i en biotop. Oftest brukes ordet i en snevrere mening, nemlig om bestemte lokalitetstyper hvor man finner et karakteristisk plante- og dyresamfunn.

Som eksempler på ulike biotoper kan nevnes: granskog, gjødselhauger, varme kilder, . Dette begrepet ligger tett opp mot naturtypebegrepet som Artsdatabanken benytter i sin utvikling av naturtyper i Norge (NiN).

En biotop er en kombinasjon av arter og miljø som kan gjenkjennes. Den mest kostnadseffektive måten å lage flatedekkende kart over biotoper på havbunnen, er modellering. Kanskje den likar seg i berre lauvskog eller kanskje berre på eng? Det kan og hende at planten veks ute i innsjøar.

Biotopkart er en viktig del av den nye . Her er det nokre sider der det står om ulike biotopar slik du kan kjenne igjen planter på den måten. Ofte er det knyttet et spesielt dyre- og planteliv til disse landskapselementene. Av flere grunner har mange av dammene blitt fylt igjen, noe som har hatt negativ betydning for det særegne dyre- og plantelivet.

Flere tiltak og strategier er nå utviklet for å gjenskape disse viktige biotopene i kulturlandskapet.

Et plantesamfunn der plantene finner forhold som tilsvarer deres spesifike krav for å vokse og formere seg. Innenfor et biotop kan en art ha flere habitater. Skygger av greinene og bladverket til . Er det saker i din region som du kunne tenke deg å gjøre noe med? Vil du gjøre noe for at din kommune skal bli mer miljøvennlig?

Er det naturområder rundt deg du vil jobbe for å ta vare på? Ta kontakt med Naturvernforbundet i Asker Vi kan sette deg i kontakt med andre aktive i din kommune og hjelpe deg i gang. Naturtype: ensartet naturtype hvor planter og dyr lever godt sammen? Betyr det altså at en art dominerer område?

Jeg kan liksom ramse dem opp på denne måten, men jeg klarer på en måte ikke å se eller vise til konkrete forskjeller? Hvor går grensen for hva vi kan kalle en biotop. Dette er viktig informasjon ved utforming av forvaltningsplaner og annen. Metadata beskriver et sett av data med biotoper i norske havområder. Hvert biotop har oftest en unik sammensetning av arter.

Hvilke arter dette er, bestemmes av miljøforholdene i området. Klassifikasjonen er basert på video- og miljøvariabelanalyse. Ved hjelp av multivariate statistiske metoder og på grunnlag av detaljerte dybdedata, kornstørrelsesdata og info om bunnfauna er havbunnen på TromsII og NordlandVII delt i klasser.

I tre ulike filmer blir du tatt med til ulike biotoper og økosystemer fra sjø til fjell. Filmene som var produsert på VHS video, ble nylig digitalisert og gjort tilgjengelig her hos oss.

Mellomalpin, lavalping etc er vel ikke biotoper ? Var syk når vi gjennomgikk dette og får ikke noe kvalitativt svar i boka som .