Dekningsbidrag 1

Utregning av dekningsbidrag. Dekningsbidrag regnes ut ved at variable kostander trekkes fra salgsprisen. Dette dekningsbidraget man regner ut, kan også kalles dekningsbidrag 1. Regnestykket blir som følger: Du finner dekningsbidraget ved å trekke variable kostnader fra salgsprisen . I handelsbedrifter kalles dette ofte avanse eller bruttofortjeneste.

Til nå har vi tatt for oss analyser av kostnader.

Vi skal nå ta for oss analyser som også omfatter inntekter i sin enkleste form, nemlig fast pris pr. To sentrale begreper i enhver dekningspunkt analyse. Vi kan også ta hensyn til faste gruppekostnader (særkostnader) dersom vi skal se på f. Det beløpet vi kommer fram til etter å ha trukket fra variable kostnader, kaller vi da dekningsbidrag , mens vi taler om dekningsbidrag for å angi det resultatuttrykk vi kommer fram til etter å ha trukket fra de faste . Er det noe til overs etter dette, sitter man igjen med et overskudd.

Det er dermed et uttrykk for hvor mye som er igjen til betaling for de faste innsatsfaktorene. Overskudd = salgsinntekter – totale kostnader. Siden dekningsbidrag = salgsinntekter – variable kostnader, må overskudd = dekningsbidrag –faste kostnader.

Høstekostnaden trekkes i fra oppgjørsprisen i regnestykkene under.

Oppgjørspris i gjennomsnitt på kr. Hensikten er å få frem sammenhengen mellom volumendringer og resultatendringer når en del av bedriftens kostnader er bundet opp i faste kostnader. Kostnad – Resultat – Volum KRV analyser.

Dersom dekningsbidraget er større enn renteutgifter, . Bidragsregnskap etter normalkost. Selvkostregnskap etter normalkost. Løsningsforslag til oppgaver – kapittel 9. Det er brukt en avansert regnearkmodell i enkelte av løsningene.

Siden alle produktene gir positivt dekningsbidrag , bør bedriften satse på alle tre produktene. Direkte materiale er knapp faktor – (kroner direkte materiale). Fiskeboller gir størst dekningsbidrag per krone . Hva kjennetegner bidragskalkylen (kalkyle 2)?

Hva forstås med dekningsbidrag ? Salgsinntekt minus variable kostnader. Dekker faste kostnader pluss overskudd. Det ligger i ordet hva kostnadsbasert prissetting går ut på: Først beregner vi kostnadene for produktet, så bestemmer vi prisen vi må ta for at vi skal selge med fortjeneste. I de tilfellene der det er vanskelig å slå fast hva de samlede kostnadene vil bli, er det vanlig at bedriften i stedet legger et dekningsbidrag til de variable kostnadene.

Da lager vi en bidragskalkyle.

Verdi av varer og tjenester produsert i året. Endrer seg lite med endringer i produksjonsomfang.