Dekningsbidrag 2

Det vil si etter at både de variable og de direkte faste kostnadene er dekket, inkludert varekostnader. Man kan også komme borti begrepet dekningsbidrag , som muligens er noe mindre brukt. Mens dekningsbidrag beregner kun variable kostnader, trekker dekningsbidrag også fra faste kostnader. Vi kan også ta hensyn til faste gruppekostnader (særkostnader) dersom vi skal se på f. Det beløpet vi kommer fram til etter å ha trukket fra variable kostnader, kaller vi da dekningsbidrag mens vi taler om dekningsbidrag for å angi det resultatuttrykk vi kommer fram til etter å ha trukket fra de faste . I handelsbedrifter kalles dette ofte avanse eller bruttofortjeneste.

Dette tilsier også at dekningsbidraget er et enda dårligere resultatmål i økologisk produksjon enn i tradisjonell produksjon. Dette er tilsvarende det som også har blitt gjort i . Som det fremkommer av formelen over, så viser dekningsbidrag II hvor mye av salgssummen en står igjen med etter å ha dekket de variable kostnadene og eventuell andel av faste kostnader. Tanken bak formelen er at alle salgsgrupper skal bidra til å dekke sin prosentandel av de faste kostnadene. Høsting i totalt år gir en total variabel kostnad for høsteårene på. Totalt for hele omløpet gir dette en variabel kostnad på.

Høstekostnaden trekkes i fra oppgjørsprisen i. Kompendium II : Kostnader, Kalkyler,. Kostnader og kostnadsforløp, kostnads- og vinningsoptimum. Dekningsbidrag i høsteårene.

Selvkost- og bidragskalyler. Salgspris dette vil si at det er produktets dekningsbidrag som skal dekke bedriftens faste kostnader og fortjeneste. Til nå har vi tatt for oss analyser av kostnader. Vi skal nå ta for oss analyser som også omfatter inntekter i sin enkleste form, nemlig fast pris pr.

To sentrale begreper i enhver dekningspunkt analyse. Vi får derfor mer å dekke til de faste kostnadene. Med andre ord blir ordren lønnsom når DB så lenge det er ledig nok kapasitet. Nedenfor ser du eksempler på kalkyler. Legg merke til at vi ikke tar med de faste kostnadene når vi skal regne ut dekningsbidraget per enhet.

Sum DBSum husdyrtilskott og slaktelamtilskott, maxbeløp kr. Siden alle produktene gir positivt dekningsbidrag , bør bedriften satse på alle tre produktene. Direkte materiale er knapp faktor – (kroner direkte materiale).

Fiskeboller gir størst dekningsbidrag per krone direkte materiale, og det bør derfor satses bare på dette produktet. Arbeidskraft er knapp faktor – (kroner direkte lønn). Ingen effekt av TV- annonseringen utover kampanjeperioden.

Eventuelle andre produkt er up˚ avirket av kampanjen. Synes kampanjen lønnsom? Hvilken salgsøkning kreves for ˚ a dekke . Beregning av dekningsbidrag er basert på at dersom salgsprisen på en eller flere.

Anvendelse av KRV – analyse . Vi definerer dekningsbidraget som totale salgsinntekter fratrukket de variable kostnadene. De faste kostnadene holdes altså utenfor dekningsbidraget. Det betyr at bedriftens overskudd er lik dekningsbidraget fratrukket de faste kostnadene. Areal- og avløsertilskudd. Driftsoverskudd før avskrivning.

Forrentning av driftskapital – mill. Totale inntekter minus totale variable kostnader. Også kalt dekningsbidrag I. FOR KOMBINERTPRODUKSJON.