Dioksiner

Giften fører over lang tids eksponering til økt risiko for kreft, reproduksjonsforstyrrelser, nedsettelse av immunforsvaret, nevrotoksiske . Dioksin er uten tvil giftig for mennesker. Klorerte dioksiner og furaner er farlige miljøgifter. Sammen med dioksinene regner man også dibenzofuranene.

Det finnes forskjellige dioksiner og 1forskjellige dibenzofuraner.

Vi kjenner over 2forskjellige polyklorerte dibenzo- paradioksiner (PCDD) og polyklorerte dibenzofuraner (PDF) som også ofte inkluderes i begrepet dioksiner. Av alle disse stoffene er det særlig som skaper . Inntak over lang tid kan føre til nedsett immunforsvar, redusert fruktbarheit, auka risiko for å utvikle kreft og endringar i hormonbalansen. Foster og spedbarn er mest utsette for skadar. I dag kommer dioksiner hovedsakelig fra forbrenning, og det finnes 2forskjellige dioksinforbindelser, hvor av dem er spesielt giftige. PCB-stoffene tåler høy temperatur og er kjemisk stabile.

Begge er svært helseskadelige og følger næringskjedene.

TCD også kjent som Seveso dioksin. Kommisjonsforordning (EU) nr. Betegnelse på en gruppe klorholdige stoffer med høy fettløselighet og lang nedbrytningstid i naturen. Alle forbrenningsprosesser der klor og karbon er tilstede er mulige kilder til utslipp av dioksiner. Vurdering av betydningen av ny WHO-TEF for dioksiner og dioksinlignende PCB.

Last ned hele rapporten arrow_downward. Hovedbudskap: Mattilsynet har bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å vurdere hvordan de reviderte TEF-verdiene vil . Svært stor kveite (større enn 1kg) har et meget høyt innhold av dioksiner og dioksinliknende PCB. Det å spise kveite (normalt konsum) med slike . Miljødirektoratet – Norske Utslipp. Henrik Huitfeldt, professor i patologi ved Institutt for patologi ved Rikshospitalet, støtter NMF og andre miljøorganisasjoners kamp mot dioksiner i norsk oppdrettslaks. Mange nordmenn spiser i dag for mye laks og annen fet fisk, og får i seg for mye dioksiner og andre miljøgifter, sier professoren.

Spesielt spedbarn kan være . PCB i visse næringsmidler. Et høyt inntak over tid kan derimot gi helseskader. Stoffene kan også være kreftframkallende.

Forurensningen har ført til restriksjoner og råd knyttet til omsetning og inntak av sjømat fra området. Påvirkningen av forurensede sedimenter på vannmasser og organismer er komplisert og krever . De hører til blandt de mest giftige kjemiske stoffene. Det vanligst forekommende varianten av dioksin er TCDD (8-tetraclorodibenzo-p- dioksin ). Giftighet til dioksiner – og stoffer som har lignende virkning som dioksin – måles i forhold til TCDD .