Dyreplankton

Dyreplankton eller zooplankton er de heterotrofe artene av plankton. De atskiller seg som polyfyletisk gruppe fra den autotrofe gruppen av planteplankton. De fleste dyreplankton er protister, men det er også mange dyr som lever planktonisk hele (holoplankton) eller deler av livet (meroplankton).

Bortsett fra noen unntak . De er lite aktive svømmere og er lite i stand til å utføre horisontale vandringer mot strømmene i vannet.

Mange former foretar derimot vertikale vandringer, vesentlig stimulert av endringer i . Desse dyra er eit viktig ledd i næringskjeda i vatn, der dei et planteplankton og sjølve blir etne av smådyr eller fisk. Ordet plankton kjem frå det greske planktonos – som driv omkring, og lenge trudde ein at desse dyra berre dreiv passivt rundt med straumen. Zooplankton er ei svært variert dyregruppe. Ein finn her alt frå små eincella dyr (protozoa) til store maneter.

Til innsamling av zooplankton nyttar ein ein planktonhåv, som blir trekt gjennom vatnet. Innsamlingsmetodikken er lik den for ferskvatn.

Det løner seg ofte å ta vertikale trekk ved . Flere av disse artene er rovdyr som beiter på andre dyr, mens andre, for eksempel raudåte, har . De siste par tiårene har det vært observert en rekke endringer i både mengde, artssam- mensetning og sesongsykluser av dyreplankton i Nordsjøen. Høyere havtemperatur bidrar til å skyve utbredelsesområdet til flere arter nordover, og overlevelsesevnen til mer sørlige planktonorganismer i Nordsjøen har økt. Det er en språkbruk som betinger at noen har tildelt dem oppgaver, og at det er en hensikt et eller annet sted.

Vitenskapen tillegger ikke naturen hensikt eller oppgaver. Men man kan si at ulike organismer har en . Spiser dyreplankton blågrønnalger? Planteplakton og dyreplankton innlegg 28. Bufret Lignende grunnleggende forskjellen. Den mest åpenbare forskjellen mellom dem er at dyreplankton er en dyr mens planteplankton er faktisk en plante.

Kiselalger og alger er to former for planteplankton som ofte sett. Tiny fisk eller krepsdyr som krill er eksempler på dyreplankton. Siden planteplankton er en.

Ulike arter og alders-stadier av dyreplankton.

Plankton er altså en gruppe organismer bestående av mange størrelsesklasser, selv om de fleste kun er synlige gjennom et mikroskop. Men usynlig er ikke ensbetydende . Fisk spiser dyreplankton. Eksempel på næringskjede fra havet. De er altovervejende mikroskopiske fra µm til mm lange, men rovdafnier kan dog nå længder på omkring mm.

I damme og søer uden fisk optræder store . I 1år har forskere forsøkt å få skikkelig oversikt over hva dyreplankton egentlig spiser. Nå har et tverrfaglig team med forskere fra UiB funnet en brukbar metode. Det kan gi ny viten om både næringsbalansen i havet og effekten av klimaendringene.

Forsker Stig Falk-Petersen fra Norsk Polarinstitutt er hovedforfatter. Raudåte er en art av hoppekreps. Den er et dyreplankton som utgjør viktig føde for fiskeyngel. Den får i seg karotener i føden, noe som farger den rø derav navnet. Forskere samler inn zooplankton i Kongsfjorden på Svalbard sommeren . Biomasse og artssammensetning av dyreplankton er viktig for å tallfeste hva som er tilgjengelig.

Calanus finmarchicus) på et gitt tids-. Hensikt: Se på forskjellige plante- og dyreplankton. Utstyr: Mikroskop Objektglass Dekkglass Dråpeteller Vannprøver fra skapetjern. Sikkerhet: Det var ikke noe spesielt vi måtte ta hensyn til under denne øvelsen.

Det eneste var å unngå og sprute med dråpetelleren, for det kan ligge syre i den fra tidligere . Undersøkelser av dyreplankton forteller mye om forholdene i en innsjø. Flere arter er også sterkt utsatte for beitepress. Artssammensetningen gir derfor verdifull informasjon om både vannkjemi og fiskesamfunnet. Rådgivende Biologer AS har svært god kompetanse på .