Ekstensivt jordbruk

Ekstensivt jordbruk , jordbruksdrift med liten innsats av arbeidskraft og kapital per flateenhet slik at jorden gir liten avkastning. Motsatt av intensiv drift. Vil si at det brukes lite arbeid og kapital per arealenhet, med det resultat at jorden gir liten avkastning. Globalt domineres åkerbruket av korndyrking.

Hvete opptar det største arealet, . I dette vinduet skal du finne tabell afor oppslagsordet ekstensiv. Svedjebruk (svijordbruk) er en form for jordbruk der jorden dyrkes færre år enn den ligger brakk. Metoden var tidligere brukt i de fleste deler av verden. Svedjebruk kan også defineres som dyrking av matvekster på nybrente vegetasjonsområder, skog, i færre antall år enn den tidsperioden de samme områdene overlates til . Oppgave om jordbruk skrevet på Vgi faget Geografi.

Hvis landbrukspolitikken ikke stimulerer til ekstensivt jordbruk , for eksempel, kan man forvente mer lukkede landskap på grunn av gjengroing. I mange tilfeller vil slike endringer også påvirke landskapets tilgjengelighet. Når det gjelder forekomst av bygninger er det for eksempel kjent at nedlegging av driftsenheter og utleie . Den nye matkilden fikk befolkningstallet til å stige. Fordi det dreide seg om ekstensivt jordbruk , måtte nye marker dyrkes hvert år. Og sakte men sikkert bredte det seg en agrarisk livsstil over Afrika.

Det var begynnelsen på. Her finnes et mangfold fra moderne industriell til mer tradisjonell drift, fra godsdrift og stordrift i fellesskap til små enkeltgårder, fra svært intensiv til ganske ekstensiv drift, fra jordbruk i bynære pressområder til jordbruk i utkantområder og fraflyttingsstrøk. Dette har ført til at jordbruket har spilt og i stor grad fortsatt spiller. Jurecka sier til Svin at landets hans har lange tradisjoner for å drive ekstensivt , og at organisk jordbruk øker i omfang. For storfeprodusenter som driver svært ekstensivt , kan oppgaven med å få dyra på dyrebilen bli nærmest umulig.

Beitemarkssoppene er opprinnelig trolig tilpasset grassletter beitet av ville grasetere. Habitatet er idag betinget av et ekstensivt jordbruk , særlig utrnarksbeite. Intensiv er i ordboken definert som . Utredningen peker på at habitatene er i sterk tilbakegang . Prosjektet søkjer betre nytting av beiteressursar for ein meir (klimavenleg) ekstensiv , grovfôrbasert kjøtproduksjon i Hordalan gjennom eit aktivt, mangesidig landbruk, der landskapet vert halde ope ved å utvikle større, samanhengande beiteområde.

Spesielt fokus på å ta i bruk innmarksbeite og utmarksbeite som har gått . Kravet til gjødslingsplan kjem når føretaket har jordbruksareal, og kan søkje produksjonstilskot. Ein del med sau har einsidig eng-produksjon og relativt svak gjødsling. Kommunane kjem då fort inn i ei vurdering av kravet til gjødslingsplan. Vi har her forsøkt å skissere opp kommunen sitt handlingsrom. Kommunen kan gi dispensasjon fra kravet om å ha gjødslingsplan dersom det er gjødselsdyrenheter (GDE) eller færre og dersom gjødslinga er særs ekstensiv.

Næringsbalanser og avrenningstap i jordbruksområder (JOVA). Verktøy for å estimere avrenningstap for jordbruket. Miljørapportering i jordbruket. N-tap fra jordbruksareal.

Dette gjeld særleg CHfrå produksjon av mjølk og kjøt.