Eutrofiering

Naturlig eutrofiering skyldes lagring av næringssalter i innsjøens sedimenter, og en senere tilbakeføring av disse til vannet i innsjøen. Et av de viktigste stoffene er fosfor som, på grunn av sin sparsomme forekomst i naturen, ofte begrenser den organiske produksjonen i ferskvann. Akkumulering av død biomasse kan gi stort oksygenforbruk og anaerobe forhold i bunnen av vannet.

Tilstandsvariabelen eutrofiering (7EU) omfatter menneskebetingete ( antropogene) tilførsler av viktige plantenæringsstoffer (nitrogen og fosfor) til vann, jord og luft, som kommer i tillegg til tilførsler via naturlige prosesser (forvitring, utvasking og stoffsirkulasjon), og de effektene disse tilførslene har på artssammensetningen. Eutrofi betyr næringsrik. Dette gir vanligvis algeoppblomstring.

Oksygenmangel oppstår lettest i grunne innsjøer på grunn av det mindre hypolimnetiske volum . Det betyder altså: skabelse af velnærethed. Ordet bruges med et lidt forskudt indhold om søer og havområder der indeholder for mange næringssalte, især nitrat og fosfat. I grunne hav med liten utveksling har eutrofiering vist seg å være et problem.

Problemet har vist seg størst der nedbørfeltet har store jordbruksarealer som drives intensivt, som tilfellet er rundt Nordsjøen. Her bringer elvene store mengder nitrogen og fosfor ut i Nordsjøen. I saltvann har tilførsler av nitrogen størst betydning, . Klima og natur – Næringsstoffer og eutrofiering.

Alle levende organismer trenger næring for å vokse og leve.

Instituttprogrammet skal kartlegge hvordan ekstremvær påvirker prosesser som kan føre til økt avrenning av næringssalter og økt eutrofiering. Formålet er å hjelpe kommunene å håndtere utfordringene knyttet til ekstremvær. Klimaendringer kan få store regionale og lokale konsekvenser.

De mange alger gør vandet uklart, så der nogle steder ikke kan trænge sollys nok ned til vandplanterne på de dybe steder. Desuden kan der opstå iltsvin . Tilbakemelding om feil, mangler og innhold du savner hjelper oss til å forbedre Miljøkommune. Din tilbakemelding sendes til nettredaktøren, og publiseres ikke på sidene. Kor næringsrikt er vatnet?

Denne datarapporten omfatter alle grunnlagsdata som er benyttet for å gi en helhetsvurdering av SFTs overvåking av eutrofiering i ferskvann i Norge. All videre bearbeiding og vurderinger av materialet er samlet i hovedrapporten for prosjektet: Vurdering av helheten i overvåkingen av eutrofiering i ferskvann i Norge . Hvis eutrofieringen går for langt, kan vannet bli hypertroft, det vil si overfødd. For å ta resten av skalaen med det samme: Oligiotrof av oligio, lite det vil si magert. Gå til toppen av siden . Mange av de forurensende stoffene kan brukes som næringssalter av planteplankton. Store utslipp av næringssalter kan føre til en eksplosiv vekst av planteplankton, og slike store algeoppblomstringer kan gi flere uønskede effekter.

Algen kvelte alt av liv der den dukket opp. Kanskje ble en hel årsklasse av kysttorsk utradert. Indre Oslofjord – en suksesshistorie.

Bekymringsmelding om Sukkertaren. Klimastress og redusert tålegrense. Foto: Janne K Gitmark, NIVA.