Fjell økosystem

Plantedekket avtar med høyden. Derfor er det vanlig å inndele høyfjellet i tre soner: lavalpin, mellomalpin og høyalpin sone. Grensene til de ulike sonene varierer . Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden.

Ut mot kysten av Sør-Norge er tregrensa ofte bare 200–6moh.

Dette betyr at økosystemet ” fjellet ” starter svært ulikt . KOSYSTEM Et avgrensa område i biosfæren , der levende og ikke-levende faktorer påvirker hverandre. Oppgaven drøfter fordeler og ulemper med r-og k-strategi og gir eksempler fra norsk flora og fauna på arter. I tillegg beskriver den fjellet som økosystem fr. Naturtyper og økosystemer.

Et økosystem er det vi gjerne kaller en naturtype. Det er et avgrenset område i naturen, hvor planter og dyr (biotiske faktorer) lever i balanse med hverandre og sitt miljø (abiotiske faktorer). Forskjellige typer jord.

Isbjørnen har tilpasset seg klimaet og landskapet i Arktis. Slik er det i et økosystem. De forskjellige organismene . Men siden jeg er privatist, så har ikke jeg vært på noe ekskursjon og undersøkt et økosystem.

Har prøvd å sette meg litt inn i fjellet som økosystem , men lurer på om dere kunne fortelle litt om hvordan man måler abiotiske faktorer? Har lært meg dette med ruteanalyse, gradientanalyse. Tilstanden til et økosystem er et veid gjennomsnitt av de indikatorene som representerer det biologiske mangfoldet i nettopp det økosystemet. Betegnelsen kan også omfatte hele biosfæren, altså den delen av Jorden der levende organismer kan eksistere. Hvilke rødlistede arter hører naturlig til i naturtypen?

Hvordan påvirker denne typen inngrep denne naturtypen i norsk fjellnatur som helhet? Hvordan tror du inngrepet påvirker mangfoldet av arter som lever i området? Når mennesket inntar fjellet. Av terrestriske økosystemer er skog og fjell de mest dominerende økosystemene i Norge. Skogen er et variert økosystem som strekker seg fra kysten og opp til fjellet og fra sør til nord i hele landet.

Skog dekker mer enn av det norske landarealet. Overgangen fra skog til fjell er ofte et tydelig skille som .

Undervisningsopplegget består av tre uavhengige aktiviteter. Klimaendringene er i ferd med å endre fjellnorge. Det vil få store konsekvenser for en rekke . Finn firmaer, adresser, telefonnumre.

Fjell og klimaendringer.