Fjellet som økosystem

Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Plantedekket avtar med høyden. Derfor er det vanlig å inndele høyfjellet i tre soner: lavalpin, mellomalpin og høyalpin sone.

Grensene til de ulike sonene varierer . Ut mot kysten av Sør-Norge er tregrensa ofte bare 200–6moh.

Dette betyr at økosystemet ” fjellet ” starter svært ulikt . KOSYSTEM Et avgrensa område i biosfæren , der levende og ikke-levende faktorer påvirker hverandre. Men siden jeg er privatist, så har ikke jeg vært på noe ekskursjon og undersøkt et økosystem. Har prøvd å sette meg litt inn i fjellet som økosystem , men lurer på om dere kunne fortelle litt om hvordan man måler abiotiske faktorer? Har lært meg dette med ruteanalyse, gradientanalyse.

Oppgaven drøfter fordeler og ulemper med r-og k-strategi og gir eksempler fra norsk flora og fauna på arter. I tillegg beskriver den fjellet som økosystem fr. Naturtyper og økosystemer.

Et økosystem er det vi gjerne kaller en naturtype. Det er et avgrenset område i naturen, hvor planter og dyr (biotiske faktorer) lever i balanse med hverandre og sitt miljø (abiotiske faktorer). Alle lenkene er veldig . Forskjellige typer jord. Isbjørnen har tilpasset seg klimaet og landskapet i Arktis.

Slik er det i et økosystem. De forskjellige organismene . Av terrestriske økosystemer er skog og fjell de mest dominerende økosystemene i Norge. Skogen er et variert økosystem som strekker seg fra kysten og opp til fjellet og fra sør til nord i hele landet. Skog dekker mer enn av det norske landarealet.

Overgangen fra skog til fjell er ofte et tydelig skille som . Hvilke rødlistede arter hører naturlig til i naturtypen? Hvordan påvirker denne typen inngrep denne naturtypen i norsk fjellnatur som helhet? Hvordan tror du inngrepet påvirker mangfoldet av arter som lever i området? Når mennesket inntar fjellet.

Undervisningsopplegget består av tre uavhengige aktiviteter.

Klimaendringene er i ferd med å endre fjellnorge. Det vil få store konsekvenser for en rekke . Tilstanden til et økosystem er et veid gjennomsnitt av de indikatorene som representerer det biologiske mangfoldet i nettopp det økosystemet. Vi har stort utvalg oppslagsverk og spesialbøker om natur fra hele verden. Vi sender fra vår nettbutikk til hele landet.

Fjell og klimaendringer. I den lavalpine sonen dominerer lyng, dvergbjørk og vierarter. Issoleie er blomsten som har høyderekorden i Norge. Egenskaper ved økosystemene 000.

Feltarbeid i skogen 000. Ferskvann som økosystem 000.