Fraværsstatistikk

Endringer i forhold til forrige veiledning om fraværsstatistikk. Fristen for innlevering av fraværsfiler er 04. Det er mulig å levere filer fra og med.

Dette krever imidlertid at alt fravær til og med tredje kvartal er . Her kan du levere filer til PAI-registeret og fraværsstatistikken. En veiledning for opplastingen finnes her. Bestemmelsen er hjemlet i lov om folketrygd § 25-2.

Forskrifter tilknyttet bestemmelsen følger vedlagt. Bakgrunnen for bestemmelsen er myndighetenes ønske om å redusere sykefraværet i norske. Mye statistikk kan fort bli forvirrende, men for den totale sammenhengen er hver enkelt statistikk sårbar og kan bli vridd og vrengt til man får det resultatet man ønsker. Derfor er det viktig å få en oversikt over all statistikken som finnes på et område, slik at man kan sammenligne og på den måten komme fram til den . Sluttet i løpet av året. Karakterer i videregående skole.

Registrerings- og fraværsstatistikk. I rapporteringsmodulen er det DBH-rapportene som gir slike . Forutsetningen er at deltakeren er registrert med kjønn, stilling, turnus og timegruppe og at det er ført fravær på vedkommende. Systemet beregner dagsverk ut i fra timer pr.

Grafisk fraværsstatistikk. Fraværsmal til ansattkalender. Oppfølging legemeldt sykefravær. Tilgang: Tilgang for alle. Annen klassifikasjon: 331. Materialtype: Tidsskrift.

Status overført fravær . Formålet med sykefraværsstatistikken. Dokumenttype: Rundskriv. Korttids sykefravær: Langtids sykefravær: Korttids sykefravær: Langtids sykefravær. Totalt sykefravær: Dagsverk Dagsverk. Sykefraværfor bedrift 330.

Rapporteringsperiode 01. Egenmeldt sykefravær for foretak som gir utvidet egenmeldingsperiode. Resultater og fortolkning.

NHOs fraværsstatistikk synes å være mer konsistent, men representerer i dag bare av de sysselsatte.