Genetisk mangfold

Genetisk mangfold er en viktig del av biologisk mangfold. Populasjoner med høy genetisk variasjon består av individer som er genetisk ulike. Biologisk mangfold eller biodiversitet er summen av artsmangfol genetisk mangfold og økologisk mangfold i et område.

Trusler mot det biologiske. Kartlegging av biologiske.

Vi snakker ofte om verdien av å ta vare på det biologiske mangfoldet , og da tenker de fleste på antall arter. Langt mindre oppmerksomhet får den genetiske variasjonen som finnes innenfor hver enkelt art. Den er viktig både for at den aktuelle arten i seg selv skal greie å tilpasse seg endringer i naturen, . Et eksempel: Det finnes mange ulike sorter tomater.

Det gjør at noen tomatsorter vil overleve selv om andre utsettes for en dødelig sykdom. Av bananer har vi bare en sort, og vi kan miste alle bananplanter hvis en dødelig sykdom oppstår. Sånn er det også i den ville naturen .

Hvordan definerer du utryddelse av arter? De fleste svarer at en art er utryddet når det siste eksemplaret er borte. Dersom en art ikke lenger er i stand til det vil den etterhvert dø ut, selv om det ennå finnes noen eksemplarer . Definisjon: Det finnes ingen standard definisjon for hva biologisk mangfold er, men det kan kort forklares som variasjonen av liv. Skal mangfoldet beskrives nærmere kan det defineres som summen av gener, arter og økosystemer i et område. Når dette er truet, er på lang sikt også landbruk og global matproduksjon i fare.

En av målsettingene for Naturmangfoldåret har vært at tapet av biologisk mangfold skal stanses. Det internasjonale potetforsknings- instituttet i Peru dyrker og undersøker hvert år et stort antall potetsorter. Bildet er fra et sortsfelt som viser stor variasjon i tidlighet og farge på blomster og blad. Foto: Kirsten Børup Sørensen.

For alle kulturvekster er det den . Alle individer har sine spesielle egenskaper, og det fins ikke to spurver eller to maur som er helt like. Den genetiske variasjonen er . Altså hvor stor er variasjonen i gener, mao hvor variabel og plastisk er arten. Ofte kan dette gi uttrykk i fysiologisk og utseendemessig variasjon (innen arten).

Bjørk er et godt eksempel.

Rapporten som FNI nylig har sluppet gir en grundig gjennomgang av utfordringer og problemstillinger knyttet til jordbruk og bevaring og utvikling av det genetiske mangfoldet innen primærnæringene. Som så mye annet i samtiden er også dette et økonomisk spørsmål og krever målrettede tiltak for å kunne . Det store biologiske mangfoldet som vi har i dag, er et resulat av en utvikling som . Forslag til kriterier og indikatorer for biologisk mangfold i boreal skog på nasjonalt eller regionalt nivå. Kriteriene er uttrykk for ulike aspekter ved påvirkninger, tilstan effekter og virkemidler for biologisk mangfold.

Kriterier Indikatorer kriterier og indikatorer knyttet til tilstand og trender for genetisk mangfold og artsmangfold . Kriterieområde Indikator kriterier og indikatorer knyttet til tilstand og trender for genetisk mangfold og artsmangfold artsmangfold – total artsantall knyttet til skog, fordelt på kategorier – antall . Bevaring av genressurser Bevaring av genetisk mangfold og de genetiske ressurser har vært og vil fortsatt være høyt prioritert innenfor det nordiske samarbeidet, både fra jord- og skogbrukssiden og miljøsiden. I det videre arbeid med spørsmål knyttet til bevaring av genetisk mangfold , er det ønskelig med et nærmere . Individene av en art har ulik sammensetning av arvemateriale. Denne variasjonen skaper både synlige og ikke-synlige forskjeller mellom individene.

Ikke synlige effekter av variasjonen er f. Dette inkluderer all variasjonen av naturtyper, dyr, planter og andre livsformer på jorda. Det er vanlig å dele det biologiske mangfoldet i tre nivåer: genetisk mangfold , artsmangfold og økosystem-mangfold. I moderne jordbruk nyttes relativt få, sterkt foredlede plantesorter, basert på et begrenset genetisk materiale, mens tidligere generasjoner bønder anvendte et stort antall ulike landsorter.

Innenfor husdyrbruk har det vært en tilsvarende utvikling. Andre årsaker til tap av biologisk mangfold kan være overbeiting, urbanisering .