Geologisk mangfold

Geologisk mangfold er variasjonene i berggrunn, mineraler, løsmasser, landformer og prosessene som skaper dem. Det geologiske mangfoldet er kilde til variasjon i biologisk mangfol natur- og kulturlandskap. Et geologisk kart viser oss hvordan berggrunn og løsmasser varierer i sammensetning. Geologien er altså en viktig kilde til variasjon i naturen.

Landformer kan beskrives som resultat av variasjon i berggrunnen og erosjon. Det biologiske mangfoldet avhenger av næringsstoffer i berggrunnen, kalk, kalium, .

Ingen formell definisjon av geologisk mangfold. BIOLOGISK MANGFOLD: mangfoldet av økosystemer, arter og genetiske variasjoner innenfor artene, og de økologiske sammenhengene mellom disse komponentene. GEOLOGISK MANGFOLD : variasjonene i berggrunn, mineraler . Det er verdifullt i seg selv (egenverdi). Naturmangfoldloven har innlemmet geologisk mangfold i sin definisjon av naturmangfold. Når er temaet relevant i. Det har langt fra vært tilsvarende opp- merksomhet rundt det geologiske mangfoldet.

Dette bør vi gjøre noe me for det geologiske mangfoldet utgjør langt på vei selve grunnlaget i vårt arbeid med å ta vare på naturen. Vi må derfor erkjenne at både biologisk og geologisk mangfold er sentralt i en helhetlig naturforvaltning.

Title: Brosjyre geologisk mangfold , Author: Norges geologiske undersøkelse, Name: . Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur . Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Troms er et eventyr av geologisk mangfold , og er kjent i hele verden blant geologer og geologiinteresserte. Biologisk mangfol landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning benevnes naturmangfold. Biologisk mangfold Mangfold av arter (dyr og planter), naturtyper og økosystem Landskapsmessig mangfold Med landskap menes større . English: Research Geoscientist Field of work: Geoscience, land forms (geomorphology), quartenary geology, landscape analysis, environmental impact assessments, aerial photography analysis, remote sensing, digital elevation models, geographic information systems (GIS). Science artikkel relaterer havets biologiske mangfold til jordens geologiske utvikling.

I loven om naturmangfold defineres naturmangfoldet som summen av biologisk mangfol landskapsmangfold og geologisk mangfold. Subject: Forening for bevaring av geologisk mangfold (ProGEO). Description: Forening for bevaring av geologisk mangfold (ProGEO). SYMPA logo Powered by Sympa.

Hvilke to hovedgrupper deler vi ertsmineralene inn i? Nevn ett mineral fra hver av disse hovedgruppene. Hva er forskjellen på mineraler og bergarter? Hvilke kjennetegn kan vi bruke for å bestemme et mineral?

Hvordan kan et geologisk mangfold være grunnlaget for et biologisk mangfold? God forståelse av det geologiske mangfoldet vil gjøre oss i bedre stand til å forvalte natur og miljø på en god måte, i tillegg til at det kan øke verdien av naturopplevelser.