Geoteknikker

Fagfeltet omfatter vitenskapelige metoder og ingeniørmetoder til innsamling og tolkning av jordskorpemateriale for løsning på ingeniøroppgaver. Geoteknikk omfatter både jord på fastlandet . Leire, silt, san berg og snø er viktige materialer i geoteknikken. Etterspørselen etter geoteknisk kompetanse øker som følge av et voksende samferdselsmarke sterkere fokus på skred og flom, intensiverte krav til geotekniske vurderinger i reguleringsplaner og krav om uavhengig kontroll av geoteknikk etter plan og bygningsloven. De geotekniske undersøkelsesresultatene inngår i . Norge er et utfordrende land når det kommer til bygging og forvaltning av infrastruktur. Vår geologiske historie gir spennende utfordringer for utbygging og drifting av veinettet.

Dette er viktig for bygg og infrastruktur på lan i kystsonen og for konstruksjoner på sjøbunnen, som for eksempel offshore-installasjoner som plattformer, vindmøller, rørledninger og bunnkonstruksjoner. Vi driver forskning og . I alle bygge- og anleggsprosjekter må man ta hensyn til grunnforholdene, for å sikre trygge prosjekter og minske den økonomiske risikoen. Dette kan våre erfarne eksperter hjelpe deg med.

Rambøll tilbyr alle typer tjenester innen geoteknikk , ingeniørgeologi og grunnboring. Spesielt for betong ses på proporsjonering, delmaterialer, fremstilling, forhold ved herding og konsekvens for egenskaper til den ferdige betongen. Her finner du ledige stillinger for ingeniører og teknologer fra bedrifter i norge og i utlandet. Er du vår nye geotekniker ? Statens vegvesen Vegdirektoratet – arbeidssted Oslo Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram.

Bane NOR planlegger nytt dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen og nye og fremtidsrettede stasjoner i Drammen og på Gulskogen. I den forbindelse søker vi nå en erfaren byggeleder til vårt team ved Utbygging . Vi opplever stor etterspørsel etter våre geotjenester knyttet til prosjektering av komplekse samferdselsanlegg og byggegroper. Som nyutdannet i Geovita vil du jobbe tett med . Før bygging i undergrunnen eller på overflata utføres det ofte geotekniske undersøkelser. Disse undersøkelsene kartlegger materialet og dets egenskaper, og er viktig under planlegging av ny infrastruktur. I Norge finnes store mengder geotekniske data.

NAsjonal DAtabase for Grunnundersøkelser . Hva gjør en geotekniker. Leire, san berg og snø er sentrale . Fra vitenskapelig side handler geoteknikk mye om å definere jordens egenskaper for styrke- og deformasjon. Fagmiljøet geoteknikk i Norconsult består for tiden av sivilingeniører ved vårt hovedkontor i Sandvika, samt omtrent like mange ved flere av våre kontorer rundt omkring i Norge.

Miljøet i Trondheim er under oppbygning og teller pr i dag syv geoteknikere. I tillegg har vi geoteknikere i Sverige og egne feltavdelinger med .