Gjennomsnittsligning skog

Dagens ordning med gjennomsnittsligning blir erstattet av en Tømmerkonto. Denne ordningen vil imidlertid ivareta behovet for å utjevne resultatene fra skogbruket. Tekst: Benthe Løvenskiold. Dette er helt nødvendig . Mange skogeiere lurer i disse dager på hvordan det blir med skatten neste år.

Skal ordningen med gjennomsnittsligning fortsette, eller blir det en ny ordning med en såkalt tømmerkonto i stedet? Det du skal se på, er summen av de inntil fire siste års faktiske skogbruk. Justering av praksis for virksomhetsvurdering i skog. Veiledende retningslinjer fra Skattedirektoratet for hva som skal regnes som virksomhet i skogbruk.

Er man en ny skogeier som ikke har hatt gjennomsnittsligning i fire år, skal antall år med gjennomsnitt regnes me skriver Norsk Skogbruk på sine nettsider. Den nye tømmerkontoordningen vil gi skogeier mulighet til å inntektsføre tømmerinntekter i hovedsak etter samme mønster . På det tidspunkt kunne Glommen peke på både fordeler og ulemper med den foreslåtte endringen, men konkluderte likevel med at en tømmerkonto ville gi omtrentlig likt utslag som gjennomsnittsligning gjør . Ny oversikt over vernet skog i Norge. Vern av skog er viktig for å ta vare på dette mangfoldet.

Men, fanger dagens skogvern opp variasjonsbredden i norsk skog og de kvaliteter som er viktigst for artsmangfoldet? Regjeringen vil bytte ut en komplisert men velkjent ordning, med en ny komplisert ordning. Fordelene ved eierskifte av skog blir borte.

Aktivitet som ikke er virksomhet. Passiv kapitalforvaltning. Ikke egnet til å gå med overskudd over tid. Avvikling av gjennomsnittsligning. Tidspunktet for vurderingen.

Forholdet til andre bestemmelser. Forslaget om bruk av tømmerkonto i stedet for gjennomsnittsligning i skogen , fører til endringer i tenkemåte for skogeieren. Det er av stor betydning at skogeieren forstår hvordan gjennomsnittsligningen virker.

Ved oppstart kan det ved dårlig planlegging bli dobbeltbeskatning av skogsinntekt. En kan tilsvarende oppnå en underbeskatning hvis skogen drives med et skattemessig underskudd før overgang til gjennomsnittsligning , for eksempel ved . Nye regler for beskatning av de minste skogeiendommene. Endring av virksomhetsbegrepet – når det drives økonomisk virksomhet. Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden.

Tilpasning av driften ved avslutning og oppstart av eierskapet, gjennomsnittsligning , skogfondsordning og gevinstbeskatning ved salg . Gjennomsnittsbeskatning i skogbruk. Beskatningen i skogbruket skjer normalt ved såkalt gjennomsnittsligning. Det er gjennomsnittet av de fem siste åra (årets og de fire foregående års inntekt) som gir årets skattbare inntekt.

Selskapene kan selv avgjøre tidspunkt for opp.