Globale interessekonflikter i norge

I de siste ti årene har den globale handelen økt enormt i verden. Den har blitt tolvdoblet siden 2. Flere milliarder krysser mellom de rike landene hvert år. I dag er det mer enn nok mat til alle i verden, men allikevel sulter en halv milliard mennesker.

Fagstoff: Alle barn på jorda kan få det som de to på dette bildet, hvis vi bare blir enige om hvordan vi skal fordele godene.

Det er imidlertid ikke enkelt, og verre blir det når ressursene minker, og vi blir flere og flere. I dette kapitlet beskrives noen globale konflikter og utfordringer som står i veien for en bedre verden. Kyoto-avtalen som innebar . Tjk39yzlXdTlN4m4iq4UtgPSQ5fwN9YoB_N1GJ5o977A. Globale interessekonflikter og global oppvarming. Fattige land vil etter hvert få interesse av å få tilgang til de rikes miljøteknologi gratis.

Dette vil føre til stor konkurranse mellom de rike og de fattige landene.

De fattige landene har som oftest . Vi tar for oss temaer som vi mener er både lokale og globale utfordringer, og som kan være nyttige å samtale om på tvers av kulturer og med ulik erfaringsbakgrunn. Deltema 1: Miljø og klimarettferdighet. Havstigning Økt temperatur fører til smelting av fastlandsisen på Grønlan Sydpolen, isbreer i Norge og andre steder. Regnskogen i Amazonas, en global interessekonflikt.

Norge er nok med på det de også, selv om de pøser ut med kampanjer og reklamer som sier at vi skal gi penger til organisasjoner mot ødeleggelsen av regnskogen. Hvert år blir et areal som tilsvarer halve Norges areal ødelagt. Figuren under viser hvor. Det at brenner ned regnskogen bidrar også til det omdiskuterte temaet om global oppvarming. Transport og forurensing.

Kjøretøy brukes veldig ofte noe som fører til store mengder av COutslipp, og vi blir utsatt for forurensning, noe som ikke er bra for helsa vår eller miljøet på noen måter. Dette går ikke bare ut over vi som kjører mye som vi gjør i for eksempel Norge , men . Mennesker har forskjellige interesser knyttet til bruk og vern av land og vann, så ofte må vi ta valg som får konsekvenser for noen. Rovdyrpolitikken i Norge gir et godt bilde på hvordan motsettende målsetninger i forskjellige departementer og interesseorganisasjoner kan føre til konflikter.

Undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg.

Energi, klima og bærekraftig utvikling. Emne 2: Er det bra for fattige mennesker at Norge produserer mer olje og gass? Global oppvarming har ført til at Tsjadsjøen har minket drastisk de siste årene, og matfatet krymper for fiskerne i landene rundt. Hvis ikke noe gjøres vil både sjøen og levebrødet forsvinne. I Norge har inntekter fra oljen og gassvirksomhet bidratt til velstand og utvikling og Norge er i dag et av verdens beste land å bo i. I mange andre oljerike land er det fremdeles stor fattigdom.

Hvorfor har olje og gassinntekter bidratt til rikdom og utvikling i Norge , men ikke i mange fattige land? Lærerveiledning emne og 2. En av grunnene til det er at Norge har store olje og gassforekomster. Angola har omtrent like mye olje som Norge , men likevel lever en . Animasjonsfilmer og tverrfaglige læringsaktiviteter om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål til 7. Ressursene kan brukes som en helhet over en uke, eller enkeltvis etter behov.

Utviklet av UNICEF Norge og FN- sambandet. Hvorfor er problemet med global oppvarming så vankelig å løse? Kan det tenkes at Norge med dette vil innta teknologitoppen hva angår alternativ energi og produksjon av resurkulerbar energi? Alle globale interessekonflikter vil ramme de fattige mest, men kanskje global oppvarming er alvorligst?

Hva er globale interessekonflikter egentlig? Mange land vil få mer tørke, og da blir det matmange. Siden de er fattige vil. Ingen vet hvor mange mennesker som . Regulering i Norge og U-land.

Stråling og radioaktivitet.