Granskog

Spesielt granskog er svært tett og slipper lite lys ned til bakken – med den følge at bakken under ofte preges av lite vegetasjon og lavt biologisk mangfold. Barskogene i Norge inngår i det store barskogbeltet eller den boreale barskogsonen som strekker seg fra Stillehavet i sør gjennom Sibir, Russland og Finland til Sverige . Rapporter et annet bilde Rapporter det støtende bildet. Bufret Lignende Denne typen granskog møter me fyrst og framst i låglandet i den sørlege delen av landet.

Botnen på vere ganske tørr og næringsrik.

Løvtre inngår ofte i dette samfunnet, rogn og bjørk osv. Turt og tyrihjelm som er høge veks her og bregner kan det vere mykje av. Ser me lenger ned finn me urter som blåsymre, hengeaks og . Granskogen utgjør av all skog i Norge, da sier det seg selv at den er den viktigste skogstypen vi har i Norge.

Største delen av granskogen i Norge finner vi på Østlandet og i Trøndelagsfylkene. Grana er og god til å innordne seg ny vekstvilkår og er blitt plantet på forskjellige steder med gode resultater. Granskog kan i enkelte tilfeller forekomme på mark som er fattigere enn blåbærskog.

Dette forekommer særlig i fjellskog, men småvokst gran kan også dominere på skrinne areal i granskogområder. Dette kan være et resultat av at furua er tatt ut ved hogst. På godt drenerte elvesletter kan felt- og botnsjikt . I skogen er det vegetasjonen svært tett. Det slipper lite lys gjennom greinene og det er derfor få andre planter i skogen. Jordsmonnet er fuktig og fullt av planterester som gir næring til de levende plantene.

Plantene som nå lever i skogen er hovedsakelig gran, men det er også mindre planter som . Når det gjelder gran, så er det flere forekomster i Pasvik, men de er knapt store nok til å kalles granskog , heller små granbestander, av den smalkronede underarten, sibirgran, sier han. Hengebjørk er vanlig i øvre Pasvik, der den oftest vokser spredt i furudominert skog. Og når det gjelder or, så opptrer de største oreskogene . På Østlandet trives den best i nord- og østvendte lier. Gran får best kvalitet på middels gode boniteter.

Dersom boniteten blir for go vokser gran så fort at andelen ungdomsved øker og veden får store årringer. Dette reduserer bruksområdet, samtidig som faren for råteangrep blir større. I gammel granskog som ikke har vært .

Jeg skal skrive en rapport om økosystemet i granskog (blåbær- småbregne- granskogen ). Jeg har problemer med å finne ut noe om de abiotiske faktorene, som næringssalter, fuktighet, temperatur osv. Vil også gjerne vite om planter og dyr som liker seg her. Fra hogstflate til ny granskog. En lik prosess kan skje etter foreksempel en skogbrann.

Det betyr at et økosystem eller et samfunn endrer seg sakte over tid i en bestemt . Forenkling og liberalisering av kvalitetskravene skal sikre mer råstoff til sagbruksindustrien innen forsvarlige kvalitetsrammer. Det er en kjensgjerning at kulturskogen ikke innehar de samme kvaliteter som den tidligere bledningshogde skogen. Konsekvensen av dette har vært synkende andel sagtømmer, . Landbruksdepartementet ønsker igjen å øke skogplantinga iover hele landet. Et samlet fylkesting i Nordland ber Staten stanse utbredelsen av grana, som er et fremmed treslag nord for Saltfjellet. Det blir fort mørkt og dystert når man går inn i granskogen.

De høye trærne står tett og lite . Blåbær er dominerende i områder med granskog. Hilde Friis Solås, har jobbet lenge med å kartlegge hvilke bærtyper som vokser i hvilke skogsområder. Det har resultert i bærkart. Her er hun i Årvollskogen. Hvor skal jeg lete etter blåbær og tyttebær?

Naturvernforbundet har . Det vil være en miljøkatastrofe, advarer skogeierforeningen Allskog. Vestlandet og Nord-Norge. Tale om heimsleg – snø og granskog er heimsleg. Frå første stund er det vårt.

Før nokon har fortalt det, at det er snø og granskog , har det plass i oss – og sidan er det der heile heile tida. Meterdjup fonn kring mørke tre – det er for oss! Innblanda i vår eigen ande. Det er ein aksjon på gang for å få fjerna uønskte grantre – særleg sitkagran, som i følgje er tredje størst av alle tre-artar. Dette er lundslørsopp, er det ikke?

Fjørtoftingane har vore i kontakt både . Men den vokste i granskog , med en bjørk i nærheten, men ingen edelløvtrær, så vidt jeg kunne se. Lundslørsopp (?) (Klikk for å se et større bilde) . Arbor Trend Fotovegg plater Granskog. Platene monteres raskt og gir en tidløs design.

Monteres på spikerslag eller rett på eksisterende vegg.