Havbruk

Programstyret i HAVBRUK har bevilget vel 1millioner kroner i støtte til nye prosjekter som settes i gang i 2018. Målet er ny kunnskap som kan bidra til bærekraftig utvikling i havbruksnæringen. Norske havteknologibedrifter med internasjonal suksess. Med deltakelse i av innvilgede prosjekter i en internasjonal . Havbruk , akvakultur, omfatter i vid forstand alle former for kulturbetinget produksjon av fisk og andre akvatiske organismer, til mat og andre formål, i sjø, brakkvann og ferskvann. Virksomheten kan være intensiv eller ekstensiv, men omfatter også integrerte oppdrettsformer.

Alt om fiskeri og havbruk ! Les flere artikler om fiskerinæringen, fiskeoppdrett, havbruk , sjømat, avl, lakselus og mye mer. Sentralt i studieprogrammet står biologien til artane i havbruk. Du får òg eit helhetlig perspektiv, med innsikt i avlsarbei fiskehelse, havbruksteknologi og produksjon, optimalisering av produksjonsprosessen, kvaliteten på produktet, foredling og mikrobiologi.

Studiet gir deg også kunnskap om økonomi og leiing, sal og . Utdanninger innen fiskeri- og havbruk gir kunnskap om hvilke utfordringer og muligheter som ligger i næringen. Utdanningene omfatter blant annet fiskeri, oppdrett og marin bioteknologi. Studieretningen i havbruksvitenskap er en tverrfaglig studieretning. Det betyr at du skal tilegne deg biologiske, tekniske, økonomiske og organisatoriske kunnskaper innen havbruk og oppdrett.

Du skal blant annet lære om biologisk og bærekraftig produksjon, oppdrettsteknologi, ulike miljøeffekter og dyrevelferd. Norsk havbruksnæringen har utviklet seg til en stor næring som produserer trygg, sunn og god sjømat og skaper viktige arbeidsplasser og verdier for Norge. I dag drives det oppdrett av blant annet laks, regnbueørret og andre arter langs hele kysten og på innlandet. En bærekraftig oppdrett som sikrer at det.

Bli med i Tekna Havbruk og Fiskehelse. Havet er en av Teknas fem satsingsområder, og stadig flere medlemmer jobber innen fiskeri og havbruk. Tekna støtter regjeringens visjon om betydelig vekst av havbruksnæringen framover, under forutsetning av at det utvikles ny og bærekraftig teknologi.

God bruk av kompetanse, . FHF skal gjennom kunnskaps-og teknologiutvikling sikre havbruksnæringen utviklingsmuligheter for fremtiden. Området havbruk i FHF er delt inn i sammenhengende fagområder: Rammebetingelser, kvalitet, bærekraftig havbruk , fiskehelse og marine fettsyrer. FoU for ei bærekraftig havbruksnæring – målet med denne . Vi har produsert notposer og utstyr for akvakulturnæringen siden starten på 70- tallet, og er i dag en av landets ledende produsenter av utstyr til havbruksnæringen.

Som resten av konsernet, legger vi stor vekt på produktutvikling sammen med kunder og samarbeidspartnere.