Hva er et kulturlandskap

Kulturlandskap er landskap som i større eller mindre grad er påvirka av mennesker. Det upåvirkede naturlandskapet er kulturlandskapets motsetning. Historie › Kulturhistorie › Faghistorie og begreper i kulturhistorie Bufret Lignende 23. Uttrykket er av generell karakter og omfatter både landsbyg by- og industrilandskap. Mellom kulturlandskapet og naturlandskapet finnes ingen helt skarpe grenser.

Når bruken og driftsformene endrer seg, må vi gjøre aktive valg og tiltak for å ta vare på verdifulle områder med spesielle, viktige kvaliteter.

Norge har ennå mange verdifulle kulturlandskap. Det mentale landskapet – hva er det? Det finnes en type kulturlandskap som ikke er fysisk påvirket av mennesker. Dette er de forestillingene om landskapet vi bærer i oss, vi kaller dette det mentale landskapet.

For eksempel kan dette være jaktterrenget vi bruker under høstjakta, eller navnene vi setter på landskapet. Med kulturlandskap mener vi landskap som er formet av menneskers liv og virke opp gjennom tidene, eller landskap som på forskjellig vis bærer i. Et kulturlandskap er et landskap som har blitt helt eller delvis omformet av menneskelig aktivitet. Uttrykket omfatter både jordbrukslandskap, bylandskap og industrilandskap.

Noen ganger er skillet mellom kulturlandskap og naturlandskap tydelig, andre steder er grensene svakere. Beitemark, kystlyngheier og slåttemark er . Hva skjer om slåttemarka og kystlyngheia forsvinner? I slåttemarka får enga gjerne stå urørt til plantene står i full blomst og har satt frø. Først da blir enga slått.

Deretter slipper beitedyra til. Det gjør at plantene fortsetter å spre seg, noe som gir ideelle forhold for utallige insekter. Vi har mange blomsterarter som vokser på.

I dag skjer forandringene imidlertid så raskt at uvurderlige verdier står i fare for å forsvinne før vi i det hele tatt er klar over hva vi mister. Den største trusselen mot verdiene i kulturlandskapet er i dag gjengroing, men også nedbygging, nedleggelser og driftsendringer spiller . Motsetningen er naturlandskap, eller urørt natur. Les mer i denne artikkelen p. Fagstoff: Norsk kulturlandskap er en viktig attraksjon for turistene – både for de norske og de utenlandske. Gårdsbutikker og besøksgårder er eksempler på utvikling av reiselivsprodukter med tilknytning til kulturlandskapet.

Behov og ønsker – hva har du lært? Dette er landskapet som jordbruket gjennom århundrers drift har skapt og stadig fortsetter å skape. Jordbrukets kulturlandskap kalles gjerne også jordbrukslandskapet.

Dette omfatter jordbrukspåvirkede områder i innmark, og områder påvirket av skogsdrift og annen bruk av utmarksressursene.

Menneskers bruk av naturen har gitt ulike kulturlandskap. Mange kulturlandskap og naturtyper er i ferd med å forsvinne. Gjengroing er en stor trussel mot naturmangfoldet i kulturlandskapet.

Forståelsen av kulturlandskap henger sammen med den enkeltes ståsted. Skal en komme fram til en felles forståelse og en god debatt om verdier i kulturlandskapet , er det . Rik berggrunn gjev grunnlag for eit artsrikt og frodig planteliv i Forollhogna. Dette fjellområdet har svært gode beite både for husdyr og rein, kanskje noko av det beste fjellbeitet i Sør-Noreg. Heile Forollhogna er eit gamalt kulturlandskap som treng skjøttast skal ein ta vare på dei kvalitetane området har for beite, biologisk . Men dette fordrer to ting: For det første tverrfaglighet, for det andre et høyere presisjonsnivd med hensyn til hva slags type kulturlandskap det dreier seg om i det enkelte tilfelle – hvilken . Hva er egentlig et kulturlandskap ?