Hvor mye melker en ku

Når vi kjøper melk, ost, og smør, bør vi tenke på husdyrhold og dyrevelferd. Nå melker den nesten tre ganger så mye. Sommeren for halvannet år siden sjekket jeg værmeldingen flere ganger om dagen. Dyrevelferd i økologisk husdyrhold er bedre, økologisk melk.

På familiegården på Sørlandet trengte vi tre dager med sammenhengende oppholdsvær for å få slått høyet, tørket . Ei melkeku er avlet for å produsere mye melk, og den lager mye mer melk enn det kalven trenger.

Ofte får kalven cirka liter melk per dag de første leveukene. Deretter får kalven kraftfôr, vann og grovfôr som høy, surfôr og beitegras. Kua melker ofte i måneder etter at kalven er født, og noen kuer kan melke opptil. Mye av norsk storfe står på bås og i trange binger mesteparten av året.

Kalvene blir tatt fra mora rett. Kua melkes i ti måneder, for deretter å få to måneders pause før hun må føde en ny kalv. Kua blir gjort drektig en gang i året for å holde produksjonen oppe.

Produksjonen per ku har gått betydelig opp og hver enkelt bonde har langt flere kyr.

I landet sett under ett melker robotene cirka hver fjerde liter, et tall som stiger år for år. Et godt eksempel på hva som har skjedd for dyrevelferden det siste tiåret er innføringen av myke liggematter (madrasser). Spørsmål 2: Det jeg lurte på var hvordan melken produseres inne i kua ? Hva er det som skjer med det de spiser?

Når kua skal melkes (den skjønner at den skal melkes når kalven slikker på spene, eller bonden vasker spena med en varm klut) skiller den ut hormoner som . Det vil si fulle vaskebøtter! Rundt tre måneder etter kalving, blir kua insiminert på nytt. Melkemengden går gradvis nedover, og rundt . Perioden hvor kua produserer melk, som også kalles laktasjonsperioden, varer fra kalvingen til melkeproduskjonen stanses før neste kalving.

Undersøkelsen viste at kyr fra fjøs hvor det var mye jurbetennelse hadde en bratt laktasjonskurve med lav melkeytelse i starten, rask stigning i ytelse og så et raskt fall i ytelse, sier. Forskrifter for hold avstorfe og svin) Selv om det ikke er problematisk å holde ku og kalv sammen, er atskillelse hovedregelen. Dagens melkekyr produserer med sine daglige liter, omtrent ti ganger så mye. Den mest tallrike av våre seks gamle storferaser er sidet trønderfe og nordlandsfe.

For første gang kan vi presentere en samlet oversikt over hva de gamle norske storferasene produserer av melk pr år og hvor mange . NRF- kua kjennetegnes ved at den melker bra, produserer mye kjøtt, har god fruktbarhet, god helse og sterke bein. I tillegg kalver den lett og er svært livskraftig. Og hva med utnyttelsen av norske jordbruksarealer, gras- og beiteressurser og behovet for import av kraftfôr, sett opp mot behovet for økt nasjonal . Anlegget har et integrert styringssystem, som blant annet viser nedmelkingshastighet, hvor mye hver ku melker og hvor lenge melkeorganene har stått på.

Jan Ole har dekar fulldyrka mark i direkte tilknytning til fjøset. Dette området sår han til med ettårig italiensk raigras hver vår. Dronninga av melkeytelse: I fjor produserte ku nummer 4på gården til Johan O. Se video fra Danmark: Disse kyrne melker tonn i snitt. Mye av enga ligger over 5meter over havet, så jeg får ikke mer enn to slåtter på graset her.

Dette er et viktig prinsipp fordi man sikrer at overskuddet fra virksomheten ikke skal havne i andre hender enn de som . En må velge mellom noen få melkeliter per dag og overfeit ku (om kua står videre på melkekufôring), eller tidlig avsining og sinkurasjon for å unngå fedme. Det enkleste er kanskje å sende kua til slakt. Hvordan arter hverdagen til kyra seg? De fleste norske kyr står innesperret på bås ti måneder i året. På bås har kua knapt plass til å røre seg.

Dyrevernalliansen har Stortinget vedtatt at båsdriften skal avvikles til fordel for løsdrift, men dette er planlagt å ta over år. Er det ikke naturlig for kuer å gi melk da . Derfor er de israelske bøndene avhengige av vitenskapen for å jevne ut “ forskjellsbehandlingen”, hva gjelder naturlige og økonomiske ulemper. I mange tilfeller skjer. En gjennomsnittlig norsk ku produserer for eksempel 7. Opplysningskontoret for meieriprodukter.

Det er lettere sagt en gjort å få melka ut av kua. For å finne ut det må Kristoffer få melka ut av juret, og det er lettere sagt enn gjort. Heldigvis slapp han å gjøre det sjøl da han dro på fjøsbesøk. Et kujur ser ganske hendig ut med fire spener som til og med .