Hydrogenperoksid lakselus

I over år har det vært kjent at lakselusa overlever behandling med hydrogenperoksid. Likevel sier brønnbåtnæringa at dette var ukjent for dem inntil nylig. Men det er et fremdeles kunnskapshull om mulige effekter på det nærliggende miljøet, og det er et stort behov for å evaluere dette. I oppdrettsnæringen er hydrogenperoksid én av flere legemidler som brukes mot lakselus.

Flere oppdrettere har forsøkt å behandle fisk AGD syk fisk med hydrogenperoksid.

Nå advares det mot en økt bruk av dette middelet siden det ikke kan utelukkes at det på sikt kan få uventet negativ effekt både hos lakselus og amøben som forårsaker AGD. Til bekjempelse av lakselus har det vært – og blir det til dels fortsatt – benyttet både biologiske metoder (rensefisk: bergnebb, grasgylt, grønn- gylt, rødnebb og berggylt) og kjemiske midler som kan grupperes som antiseptika (formalin og hydrogenperoksid ), organiske fosforinsekticider. Kitinsyntesehemmere, hydrogenperoksid og azametifos må bare brukes på de lusestadier de er effektive mot. Særskilte anbefalinger knyttet til de ulike virkestoffene. Ikke bare oppdretterne tjener gode penger på å produsere fisk i fjorden.

Bedriften Chemco AS, som leverer det kjemiske lusemiddelet hydrogenperoksid , hadde i fjor et overskudd på millioner kroner. Det har vært tilfeller med forhøyet .

De som trodde at lakselus ikke kan bli resistent mot hydrogenperoksid , må tro om igjen. Flere lusestammer er resistent, og bryr seg ikke katta om man setter i gang med behandling, forteller Tor Einar Horsberg ved NMBU. Statistikken viser samlet salg som . Hydrogenperoksid brukes både mot lakselus og mot amøbegjellesyke.

Eksisterende tester for resistens mot lakselusmidler er forbedret, og mekanismen bak resistens mot kjemikalet azametifos er avslørt med påfølgende utvikling av ny test. Men nå er lusa også blitt motstandsdyktig mot hydrogenperoksid. Nå er det funnet resistent lus i både Troms og Finnmark, der det nå er mange nyetableringer. Tilbake til det med hydrogenperoksid.

Hvordan foregår behandlingen i praksis? De får såkalt badebehandling, men det er ikke akkurat som spabad. Oppdretterne sleper svære brønnbøter ut til merdene. Han eier prosent av selskapet som startet som en leverandør av løsninger og innsatsfaktorer for trygg mat innen næringsmiddelindustrien, men har tjent en formue de siste årene som grossist for et godkjent legemiddel basert på hydrogenperoksid. Det brukes i bekjempelsen av lakselus og gjelleamøber.

Med opptil hundre prosent effekt, er både oppdrettere og AQS fornøyd med resultatene ved badebehandling av laks med hydrogenperoksid. Lakselusa har møtt en tøff motstander.

Vi er svært godt fornøyd. I flere nøter har vi hatt hundre prosent effekt, og det er lenge siden vi har oppnådd så gode . Videre vurderes det om denne behandlingen bør gjennomføres i brønnbåt eller i presenning. Studien baseres i hovedsak på informasjon innhentet fra syv ulike oppdrettsselskaper. Ytterligere informasjon er blitt samlet inn fra leverandører og offentlig tilgjengelige kilder. Målt i mengde virkestoff er hydrogenperoksid (H2O2) det mest brukte middelet mot lakselus.

I fjor ble det brukt et samlet volum på 2tonn, mot 4tonn året før. Når det gjelder hydrogenperoksid vil Fiskeridirektoratet nå kreve at brønnbåter dokumenterer at avlusningsvann blir dumpet på steder der det er miljømessig forsvarlig. Lusesituasjonen er alvorlig, og i bekjempelsen av lakselus brukes nå legemidler i et langt større omfang enn tidligere. Ved forsøk er det vist at fjernet lus som overlever i prinsippet kan reinfisere fisk. Det er ikke undersøkt i hvor stor grad dette forekommer etter behandling i felt.

Ved riktig bruk og forutsatt at lusene er sensitive for hydrogenperoksid , bør en forvente en . Det vil si at det tar lang tid før det setter seg nye lus på fisken som har vært behandlet med emamektin. Teflubenzuron, Teflubenzuron er et fôrmiddel. Legemiddelet tilsettes i et spesialfôr som gis til fisken som er infisert av lus.