Innsig av laks i trondheimsfjorden

Overvåker innsiget av laks til Trondheimsfjorden. Denne siden viser hvordan lakseinnsiget til Trondheimsfjorden utvikler seg i perioden 1. Statistikken baserer seg på fangster i to enkle kilenøter ved innløpet til fjorden. All laks som blir fanget merkes og . Lakseinnsig til Namsfjorden og Trondheimsfjorden.

Hvor mye laks vandrer inn i fjordene og opp i elvene? Og hvor stor er andelen rømt oppdrettslaks i forhold til villaks? Norsk institutt for naturforskning (NINA). Miljødirektoratet innførte de to siste årene ekstraordinære bestemmelser for fisket etter laks midtveis i fiskesesongen.

Bakgrunnen var indikasjoner på sviktende innsig til blant annet Trondheimsfjorden. Ifølge Vitenskapelig råd for lakseforvaltning var disse reguleringene viktig for å sikre nok gytefisk i elvene. Tegn på mer laks i Trondheimsfjorden.

Ettersom innsiget av laks ser ut til å ha bedret seg noe i Trondheimsfjorden vil det ikke bli aktuelt å vurdere ekstraordinære reguleringer av fisket før 1. For Nordmøre sin del vil det over helgen bli tatt en beslutning om å hvorvidt det innføres ekstraordinære . Lakselus gir mindre laks i Trønderske elver. I fjor var det et godt innsig av laks inn Trondheimsfjorden. Likevel slet mange elver med å oppnå gytebestandsmålet, til tross for at over halvparten av all laksen som tas i elvene settes levende tilbake igjen. Sjølaksefiskerne hadde gode tider. De tok over dobbelt så mye som elvefiskerne, sier Morten Welde.

I Orkla og Gaula, hvor loggere registrerte radiomerkede laks som gikk opp i elva, . Overvåkning og innvandring av villaks og rømt oppdrettslaks til Trondheimsfjorden. Over halvparten ( ) av . Av det totale antallet villaks som ble gjenfanget i sportsfisket i elvene, ble flest ( ) gjenfanget i Gaula, deretter Stjørdalselva ( ), Orkla ( ) og. Innsiget av villaks til Trondheimsfjorden ble beregnet til ca. I Trondheimsfjorden blir den også merket. Namsfjorden kommer spesielt godt ut i år, med et høyt innsig av mellom- og stor laks.

Opprinnelig 4selvreproduserende bestander. I etterkant av dette har vi i samarbeid med.

ERT og SalMar startet overvåkning av de store elvene i Trondheimsfjorden. Jan Gjønnes har års erfaring som laksefisker i Gaula, og følger innsiget av laks ved Agdenes. Vi har allerede hatt en kjempesesong, og jeg tror det fortsetter. Den siste uka har det vært registrert svært mye laks inn Trondheimsfjorden ved Agdenes, og vi vet den dukker opp i Gaula etter noen dager.

Vi har med bekymring sett på at årets innsig og oppgang av laks har vært betydelig lavere enn normalt. Det estimerte innsiget av.