Interessekonflikt eksempel

Jeg trenger et eksempel på verdikonflikt og et eksempel på interessekonflikt. Noen som vil hjelpe meg og finne en lett artikkel om det på nettet? I denne modulen ser vi på ulike typer interessekonflikter. Vi fokuserer på konflikter innad i organisasjonen (personalkonflikter) og konflikter som oppstår på grunn av uenighet om ressurser (som for eksempel olje).

Mennesker har forskjellige interesser knyttet til bruk og vern av land og vann, så ofte må vi ta valg som får konsekvenser for noen. Skal vi for eksempel utnytte skogen og fjellet som sauebeite, eller la rovdyrene herske? Hvor skal vi få maten fra når matjord blir lagt under asfalt og betong? Fagstoff: Når myndighetene iverksetter tiltak for å verne det biologiske mangfoldet, medfører det visse interessekonflikter.

Restriksjonene berører den enkeltes frihet og begrenser de valg og tiltak som kan benyttes innen næringsutøvelse. Svært ofte er det riktig nok andre enn miljøsynderne selv som må lide for miljøskadelig aktivitet, og et typisk eksempel er utslipp av klimagasser. Slike utslipp kan gi store økologiske skader, og de økonomiske konsekvensene av høyere havnivå, ørkenspredning og hyppigere og sterkere stormer og flom kan bli svært . Eksempler er olje- og kullindustrien, og de prøver å påvirke politikerne til ikke å gjøre store forandringer. Hva er en regnskog, og hvor kan vi finne dem?

En regnskog er en skog med høy årlig nedbør. Regnskogen er hjem til over halvparten av jordas dyr og plantearter. Andre nyere eksempler som viser betydningen av interessekonflikter inkluderer bl.

En studie av relasjonene mellom industribindinger og utfall i farmakoøkonomiske evalueringer viste at av analysene med bindinger til . Grunnen til konflikter kan være ulik moral, kultur eller religion. Interessekonflikt Handler oUforenelige mål eller interesser, for eksempel ved omorganiseringer eller nedbemanning. Verdikonflikt Handler oUlike mål, verdier, ideologi eller personlighet. Skole og leksehjelp: noen eksempler på verdi og interessekonflikter ? For eksempel til sykehus, barnehageplasser og veiutbygging. En del av fellespotten blir også gitt tilbake til befolkningen i form av trygder og økonomiske velferdsordning som f. Forskjellen på interesse- og verdikonflikt er at interessekonflikter oppstår når ulike grupper kjemper om . Eksempler kan være konflikter mellom lærere og elever, ledere og arbeidstagere, samt fordeling av ressurser mellom ulike etniske grupper.

Her er det enigheten om hva som har verdi som gir grobunnen for konflikten. Begge parter ønsker samme godet. Knapphet på dette godet gir konflikt. Skogbruk, og eventuelle konflikter knyttet til utnyttelsen av denne ressursen, kan sees på som et generelt eksempel med overføringsverdi til andre ressursutnyttelser.

Målet er å gi elevene et konkret og virkelighetsnært eksempel på interessekonflikter og hvordan disse kan håndteres. I en interessekonflikt kjemper partene om det de opplever er et knapt gode, som de begge er interessert i. Dette gir trening i demokratiske . Megling har funnet sin plass innen skoleverket, og er et viktig tiltak til motvirkning av for eksempel mobbing. En interessekonflikt foreligger når en persons evne til å handle på nøytral måte er forurenset av andre hensyn.

Hvert menneske har flere roller og derved kan en persons lojalitet avogtil kræsje med en annen lojalitet de har. Barn opplever ofte interessekonflikter , både i forhold til foreldre, andre voksne og jevnaldrende barn. Alle må lære at det ikke bare er deres egne ønsker og. Det kan for eksempel handle om å praktisere verdier som foreldrene ønsker at barna skal forstå og gjøre til sine. Hvis foreldrene er opptatt av miljøbevissthet eller . I fremtiden kan også produksjon av fornybar energi bli en viktig næring i forvaltningsplanområdet.

Flere andre næringer på kysten er også tett knyttet til forvaltningsplanområdet, som for eksempel skips- og offshoreindustrien. Det er også omfattende internasjonal kontakt og samarbeid på tvers av Nordsjøen og Skagerrak-.