Iplos registrering

Ofte stilte spørsmål og svar om IPLOS – registrering , Svar på spørsmål om alle variablene i IPLOS-registeret og rapporteringskrav. Diagnoseregistrering, 30 Artikkel. Gjennom tydelige definisjoner bidrar denne veilederen til å sikre en entydig forståelse og lik praksis for registrering av IPLOS -opplysningene. VEILEDNING FOR REGISTRERING.

Opplysninger om person og boforhold. Hva registreres i IPLOS ?

Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk ( IPLOS ) er et norsk offentlig register som drives av Helsedirektoratet. Registeret inneholder informasjon om alle som har søkt eller mottatt kommunale helse- og omsorgstjenester og være et verktøy for dokumentasjon, rapportering og statistikk mellom kommunene og statlige . En veileder for registrering av IPLOS -opplysninger for personell i helse- og omsorgstjenesten. Bruk av forkortelser side 4. Lovverk som danner rammen for IPLOS side 5. Hjemmelsgrunnlaget side . Dette heftet er ment som en veiledning til hvordan kommunene skal kunne registrere og benytte IPLOS gjennom den daglige bruken av Visma Omsorg Profil.

IPLOS er et lovbestemt helseregister som danner grunnlag for nasjonal statistikk for helse- og omsorgssektoren. Det er et verktøy for dokumentasjon .

Kommentarer og endringsforslag . Hensikten med dette prosjektet var å få kunnskap om utfordringer og kompetanseutvikling på IPLOS-rapportering innen sykehjemstjeneste og hjemmebasert omsorg. Hovedmålet for prosjektet var, på bakgrunn av å kartlegge ansattes opplevelse av utfordringer innen IPLOS – registrering , å få kunnskap om bruk av . Retningslinjer for innhenting av opplysningene. Informasjon og innsyn i IPLOS -registeret. Hvilke tjenester omfattes av IPLOS -registeret?

Veiledning for registrering av IPLOS -opplysninger. Der hjemmebesøk ikke foretas, er hver enkelt ansatt ansvarlig for at bruker får den informasjon han har rett på. For brukere der det ikke gjennomføres hjemmebesøk:. Skal registreres med avkrysning.

Formålet med IPLOS -registeret er å samle inn og behandle data fra kommunene om personer som har søkt, mottar eller har mottatt pleie- og omsorgstjenester. Dette for å gi grunnlag for overvåking, kvalitetssikring, planlegging, utvikling og overordnet styring av sosial- og helsetjenesten og helseforvaltningen og å gi . NSF synes at veilederen er blitt bedre etter siste revisjon. Revidert veileder for registrering av IPLOS -opplysninger for personell i helse- og omsorgstjenesten. Vårt høringssvar inneholder imidlertid noen innspill som kan bidra til at IPLOS blir et bedre verktøy for å beskrive bistandsbehovet til brukerne og ikke . Hvordan kan IPLOS – registreringen virke mot sin hensikt?

Brukerorientering versus fagpersonens endelige score. Kommunens overordnede organisering av pleie- og omsorgssektoren.

RESULTATER FRA KARTLEGGING AV HOLDNINGER HOS BRUKER-. ORGANISASJONER OG FAGORGANISASJONER. Har søkjar tenestemottakar reservera seg mot at diagnoseopplysningar sendast til IPLOS- registeret? Underteikna er informert om at det blir foreteken ein IPLOS registrering. Brosjyre om IPLOS er utdelt.

Ingen endring på registreringen. Tekstlige justeringer i veilederen knyttet til henvisningene i den tidligere sosialtjenesteloven og aktuelle rundskriv. Reservasjon mot at diagnoseopplysninger sendes til IPLOS -registeret.