Iplos veileder

Gjennom tydelige definisjoner bidrar denne veilederen til å sikre en entydig forståelse og lik praksis for registrering av IPLOS -opplysningene. Forskrift om pseudonymt register for individbasert helse- og omsorgsstatistikk ( IPLOS – forskriften) ble vedtatt 17. IPLOS -kontakter i fylker og kommuner, ​​​​Alle landets kommuner og fylkesmenn har oppnevnt IPLOS – kontaktpersoner.

Veileder for innsending av data til IPLOS – registeret . IPLOS har som mål å gi styringsinformasjon for tjenesten og kommuneledelsen og bidra til bedre kvalitet i saksbehandlingen og i tjenesten.

Dette er tredje utgave av IPLOS – veilederen. De endringene som er gjort er et resultat av . IPLOS er systematisert standardinformasjon basert på individopplysninger om søkere og mottakere av kommunale sosial- og helsetjenester. Et obligatorisk verktøy for saksbehandling, rapportering og statistikk for kommunene og sentrale myndigheter.

Systemet gir mulighet til å følge personer både over tid og på tvers av kommunegrenser. IPLOS VEILEDER FOR PERSONELL I KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER. Veilederen for utfylling av IPLOS -registreringen finner du her.

Tilgang: Tilgang til metadata. Medvirker: Helsedirektoratet. En veileder for registrering av IPLOS-opplysninger for personell i helse- og omsorgstjenesten. Lovverk som danner rammen for IPLOS side 5. Bruk av forkortelser side 4. Hjemmelsgrunnlaget side . Undertegnede organisasjoner har følgende kommentarer og endringsforslag til nevnte veileder samt til informasjonsbrosjyren ”Informasjon til deg som trenger pleie- og omsorgstjenester”.

Kommentarer og endringsforslag – veilederen : IPLOS -registeret er hjemlet i helseregisterloven av 18. Dette heftet er ment som en veiledning til hvordan kommunene skal kunne registrere og benytte IPLOS gjennom den daglige bruken av Visma Omsorg Profil. IPLOS er et lovbestemt helseregister som danner grunnlag for nasjonal statistikk for helse- og omsorgssektoren. Det er et verktøy for dokumentasjon . In order to ensure a common understanding and practice of registering information, the Health Directorate developed a guide ( veileder ) for the health- and social . Til deg som Ønsker å vite hva som stårom degi IPLOS- registeret . I interven- sjonen ble både de grunnleggen- de behovene og variablene i IPLOS lagt inn.

Noen av IPLOS -variablene overlapper, mens andre supplerer. Det ble også utviklet en veileder til interven-.

Denne veilederen er et støttedokument til Normen og gir førende anbefalinger for personvern og informasjonssikkerhet i kommunenes helse- og omsorgstjeneste, herunder også i IPLOS – sammenheng. Bakgrunn for utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer. Eksempler på kvalitetsindikatorer inne helse- og omsorg.

Implementert i de siste versjonene av EPJ . Fredrikstad kommune har utarbeidet en egen brukerhåndbok for pleie og omsorg –. I kapittel – Saksbehandling, er IPLOS- registrering en av rutinene som er nevnt.