Italiensk raigras

Stråfattig italiensk raigras sådd i blanding med korn kan gi velgjæra vinterfôr med høg næringsverdi dersom det vert hausta til rett tid under gunstige haustingsforhold. Samtidig gir gjenveksten av raigraset næringsrike, vekstkraftige beite utover hausten. Italiensk raigras , Lolium multiflorum var. Vi regner ikke med overvintring med unntak av enkelte år i de beste områdene lengst sør.

Det trives best på næringsrik jord med jevn tilgang på vann. Tilveksten er moderat på forsommeren, men gjenveksten utover høsten er god.

Bladører: Store, ganske smale omsluttende. Bladstilling i skuddet: Bladplaten er sammenrullet i skuddet. Bladslire: Mer eller mindre åpen og rund bladslire vanligvis uten hår. Bladplate: Mørkegrønn, brede og myke blader med tydelige ribber og . Latinsk Navn: Lolium multiflorum. Diverse opplysninger: Dette bildet er tatt i Mysen i Eidsberg kommune.

Rettleiingsprøving i italiensk raigras og raisvingel. Formålet med prøvinga er å teste sortar som har gått gjennom offisiell verdiprøving nærmare og.

Planteforsk Løken forskingsstasjon. Bjørn Rørslett, Samfoto, NTB scanpix. Jeg driver en gård som ligger slik til at flerårig raigras fungerer godt, og er relativt varig. Jeg tar tre slåtter før jeg beiter med sau og ungdyr fra tidlig september og utover.

Jeg ender støtt med for mye grovfor og i minste laget med gode kulturbeiter, og ønsker å beite mer på innmarka. Derfor lurer jeg på om jeg . Toårig raigras vert kalla italiensk raigras. Han er vintereittårig, men overvintrar kun enkelte år i dei beste områda. I såingsåret utviklar italiensk raigras mest blad og få frøberande skot. Det gjer at kvaliteten held seg over tid og passar derfor godt ved nullbeiting der ein haustar over lang tid.

Halvtidlig hybridraigras – krysning mellom flerårig raigras og italiensk raigras. Svært høgt avlingspotensiale og bra overvintringsevne. Calibra (flerårig raigras) Halvtidlig tetraploid sort som gir god avling med god kvalitet (høgt sukkerinnhold).

Overvintringsevnen er og bra. Perseus (raisvingel) Sein sort som passer godt til. God tilvekst Alle forsøksvertene anla om våren et raigrasbeite med prosent italiensk raigras og prosent Westerwoldsk raigras i såfrøblandingen.

Raigraset hos forsøksvertene var ti centimeter langt ved beiteslipp.

Forsøkslamma var lam som ble tidlig tatt fra mora og fôret opp som kopplam. Men arten er emrå ikke tilstrekkelig hardfør, og den har derfor ingen interesse for oss. Det setter begrenset med frøstengler i såingsåret og kvaliteten beholdes dermed over et lengre intervall enn det som er tilfellet for westerwoldsk raigras.

God fortørking kreves dersom italiensk raigras skal ensileres. Et godt alternativ er å blande italiensk og westerwoldsk raigras, slik at andelen struktur øker (Strand nr. 46). Krysning mellom italiensk raigras og strandsvingel. Liknar mest strandsvingel, men har betre kvalitet.

Set berre blad i andreslåtten. Populær” blant grovfôrprodusentar, særleg langs kysten . Bruk av gras som fangvekster i korn. Praktiske råd og anbefalinger. Gras som fangvekst i bygg gir oftest en sikker og god etablering og en moderat avlingsnedgang.

Forsøksfelt i Telemark med vårsådd italiensk raigras. Foto: John Harald Rønningen . Sår vi sortar eller artar av raigras som set strå i såingsåret, må vi rekne med avpussing om vi ikkje held beite trykket oppe. Vi har to hovudtypar fôrraps: til beite eller til silo.

Praksis viser at sau beiter silotypen like godt, men beitetypen har litt . I dette vinduet skal du finne tabell nfor oppslagsordet raigras.