Kongekrabbe kvote

Innenfor kvoteregulert område øst for 26° Ø (inkludert blant annet deler av Magerøysundet, Porsangerfjorden og Kamøyfjorden) er kongekrabben en ressurs for fiskerinæringen, og regulert med kvoter. Vest for 26° Ø (omlag ved Nordkapp) er det fri fangst og et ønske om å begrense mer spredning. Fiske etter kongekrabbe i . Omsetning med utskiftet fartøy skal likevel bare legges til grunn dersom dette . Kvotefaktorene for kongekrabbe er tildelt og legges her ut samlet.

Våre undersøkelser viser at kongekrabbebestanden har gått ned i det kvoteregulerte området, sier havforsker og bestandsansvarlig Jan H. Det er Nærings- og fiskeridepartementet som denne uken har fastsatt endelige fartøykvoter for fartøy som er kvalifisert for kongekrabbefiske. Området det er snakk om er det kvoteregulerte området i Øst-Finnmark. Kongekrabbe fiskes med teiner, hovedsakelig i fjordene og i kystnært farvann langs Øst-Finnmark. Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 18.

I høst har kvota for de som har hatt full kvote vært på tonn og gitt fangsinntekter på 240. Ringvirkningene for de av fartøy, fiskere og fiskekjøpere som er en del av det kvoteregulerte kongekrabbe -området er enormt positive.

Fartøy med fangstinntekt på 100. Ikke minst har det hatt en stor effekt for rekruttering og kjøp av . Selv om kvota går litt ned vil det totale uttaket av kongekrabbe fortsatt være høyt. Vi ønsker at kongekrabben skal bidra til arbeidsplasser og lønnsomhet i flere kystsamfunn, uten at det blir en stor spredning av kongekrabbe.

Høringsuttalelse – Regulering av fangst av kongekrabbe. Gamvik kommune mener at reguleringen av fangst av kongekrabben har vært svært vellykket både i det kvoteregulerte området og. I tillegg vil det kunne . Kvalifisering – krav til aktivitet i annet fiskeri i forutgående periode i krabbens hovedutbredelsesområdede. Hver bedrift kan fiske opptil 5kongekrabber per måne avhengig av antall turister om bord. Basert på fastsatt totalkvote fordeles kvotene av nordøstarktisk torsk og hyse likt mellom partene.

Totalkvoten omfatter også kysttorsk. Forskrift om regulering av og adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26° Ø mv. Vilkår for å delta i lukket gruppe § 6. Begrensning i deltakelsen § 9. Dette regimet fungerer slik at vest for 26°Ø (fra Porsangerfjorden og vestover) er det fri fangst og et ønske om å begrense mer spredning, mens øst for denne grensen er fangsten regulert av kvoter og er blitt en ressurs for fiskerinæringen.

Under kommersiell fangst av kongekrabbe er det kun lov å bruke teiner i norske . I Nærings- og fiskeridepartementets forskrift 19. Av kvantumet i første ledd avsettes tonn hannkrabber til forskningskvote, tonn hannkrabber til. Minsteprisen er på kroner og øre kiloen. Og Jan Einar Dahl driver krabbefisket alene.

Fangstene av kongekrabbe fortsetter å øke. Og nå har de på vegne av til sammen 2kvoter samlet sine argumenter i et brev til myndigheter og politikere. For å unngå sammenblanding av kongekrabbe som er tatt på kvote øst for 26°Ø, kan ikke fartøy som har kvote for fangst av kongekrabbe øst for denne grensen samtidig fiske etter kongekrabbe vest for 26°Ø.

Formålet med forskriften er å forhindre eller i størst mulig grad begrense utbredelsen av kongekrabben vest for.