Korrosjonsinhibitor

Tilsetningsstoffet kan danne en beskyttende film på overflaten av utstyret, eller danne kjemisk binding med skadelige stoffer i væsken. Armeringskorrosjon i betong er en stor utfordring for byggeindustrien. Et betongtilsetningsstoff som fungerer som en korrosjonsinhibitor er en betydelig fordel for holdbarheten til en konstruksjon, enten det er en bygning, bro, tunnel eller et annet infrastrukturprosjekt.

Størkningsakseleratorer for betong som er basert på klor . En korrosjonsinhibitor er en kjemisk sammensetning som hindrer korrosjonsraten til et metall eller en legering dersom den blir tilsatt i væske eller gass.

Presserv har siden etablering jobbet tett sammen med Cortec Corporation USA. Selskapet er ledende i verden innen forskning, utvikling og produksjon av korrosjonsinhibitorer. Cortec er i tillegg godkjent som tredjeparts test laboratorium innen korrosjon.

Sammen har selskapene bidratt til å utvikle flere konsepter, produkter . Mekanisk filter, vakuumutlufter, korrosjonsinhibitor , frostvæske og rensevæske for vannbehandling av varemeanlegg, kjøleanlegg, energibrønn og væskegjenvinner. Korrosjonsinhibitor (pH-regulator): Hindrer korrosjon og har rengjørende effekt. Filtrering (delstrøm): for å samle og fjerne korrosjonsprodukter og andre avleiringer. Anbefalt for armerte betongkonstruksjoner, som f.

Beskytter armeringsstål i betongkonstruksjoner mot . Galvanisk korrosjon vil medføre tæring på metalloverflater, rørstyrken reduseres og i verste fall til slutt bryte sammen. I anlegg med forskjellig material kvalitet er det derfor svært viktig at alle kontaktflater til vannet blir passivert ved bruk av en korrosjonsinhibitor. For å kunne ta ut magnetitt og eliminere problemer forbundet.

Mens korrosjonsinhibitorer ikke vil stanse eller helt hindre korrosjon kan de redusere den hastigheten som oppstår korrosjon, og blokkere tidlig korrosjonsskader. Et bredt utvalg av kjemikalier kan brukes . Tre korrosjonsinhibitorer for bruk i off-shore-industrien er testet med hensyn til toksisitet, biologisk nedbrytbarhet og bioakkumulering for å kunne vurdere potensiale for økologiske effekter. Alle produktene hadde moderat-høy akutt giftvirkning overfor alger, krepsdyr og fisk. En av korrosjonsinhibitorene viste begrenset . Vannglass som korrosjonsinhibitor : resultater fra pilotforsøk i Orkdal kommune.

Forfatter: Østerhus, Stein Wold. M-Ytdes med korrosjonsinhibitor. H2Brannfarlig væske og damp. H3Gir alvorlig øyeirritasjon. H3Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

P1Oppbevares utilgjengelig for barn.

Effektiv inhiberingsytelse syre korrosjonsinhibitor. Protecting well sites and pipelines from corrosion, plugging, and freezing. Harrier plus chemical injection controller.

For kontrollering og overvåkning av automatiserte injeksjonssystemer. Møter utfordringer med å overføre . Kjemikalieinjeksjonssystem. Fant ikke referansekilden.

Sika MonoTop -4NFG RReparasjonsmørtel for armerte konstruksjoner med korrosjonsinhibitor. Construction Produktbeskrivelse.