Kostra rapportering

Innrapportering › Offentlig sektor Bufret Lignende 1. KOSTRA (KOmmune-STat- RApportering ) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Opplysningene hentet inn av Statistisk sentralbyrå nyttes til utarbeidelse av styringsinformasjon for kommuner, bydeler og fylkeskommuner. KOSTRA er et omfattende rapporteringssystem der kommuner og fylkeskommuner rapporterer til staten ved Statistisk sentralbyrå (SSB).

Alle kommuner, interkommunale selskap og kommunale foretak skal levere elektronisk rapportering til Statistisk sentralbyrå (SSB) innen 15. Rapporteringen skjer elektronisk .

Vi viser til: Informasjonsbrev fra SSB til alle kommuner og fylkeskommuner av 1. Elektronisk rapportering kan skje frå og med 2. Frist for rapportering av helse- og . Endringer i årsregnskapet etter foretatt KOSTRA – rapportering. I noen tilfeller foretas det endringer i årsregnskapet etter at KOSTRA – rapporteringen er foretatt, på grunn av tilbakemeldinger fra revisor eller kommunestyrets behandling av årsregnskapet. I tilfeller der endringen i årsregnskapet har vesentlig . Erfaringene viser at det er behov for et oppslagsverk som kan brukes til konverteringen av årsregnskapet til KOSTRAs kontoplan, men også for.

Denne rapporteringen erstattes med data fra Nasjonalt introduksjonsregister (NIR).

Data om introduksjonsstønaden, som også var en del av Kostra -skjemaet 11b, vil hentes fra kommunenes . Kartverktøy for å beregne dyrka og dyrkbar jord for rapportering i Kostra. Veileder rapportering av konserninterne transaksjoner i KOSTRA : PDF-format. KomRev Trøndelag IKS har på vegne av kontrollutvalget i Meråker kommune utarbeidet rapport i forvaltningsrevisjon som omhandler KOSTRA – rapportering. KOSTRA skal forenkle rapporteringen fra kommunene til staten ved at data rapporteres bare en gang, selv om de skal brukes til ulike formål.

All rapportering fra kommunene til Statistisk sentralbyrå (SSB) skjer ved elektronisk datautveksling. LVKs medlemskommuner er forpliktet til å innrapportere inntekter fra vannkraftanlegg (konsesjonskraft, konsesjonsavgift, natturressursskatt og eiendomsskatt) i KOSTRA. LVKs sekretariat har i samarbeid med ESU utarbeidet en veiledning til medlemskommunene som er ment å gi informasjon om hvordan de ulike . Hyppighet – tidsfrister. KOSTRA -kontakter på de enkelte sektorer og KOSTRA -koordinator på økonomisenteret.

For hver tjeneste rapporteres volum, etterspørsel og ressursbruk. Databasen gir oversikt over dekningsgra kostnader per enhet, personellinnsats m. Neste år forventes 1nye KOSTRA – kommuner . Alle KOSTRA -skjemaene er tilgjengelig for rapportering direkte på SSBs nettsider. Kommunene kan sammenligne seg med andre.

Resultatet fra prosjektet ble en nettbasert veileder til KOSTRA – rapporteringen , og er aktuell lesing for ansatte som skal fylle inn KOSTRA-tall. Landbruksdirektoratet gir faglige rå iverksetter landbrukspolitikken og legger til rette for landbruket og matindustrien. Prosjektgruppen har sammenstilt en ordliste, samt definert de fleste rapporteringspunktene for å sikre en felles forståelse av hvilke tall som skal rapporteres under hvilke punkt.

Siktemålet med KOSTRA er å forbedre eksisterende datagrunnlag om ressursforbruk og produserte tjenester i kommunal sektor. KOSTRA rapporteringen og statistikk på vann og avløp. Konferanse i regi av DIHVA og DISVA: Rammevilkår for VA-sektoren.

Radisson Blu Royal Hotel, Bergen. Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå . På denne nettsiden til SSB kan kommunene rapportere inn sine KOSTRA -data. Du finner også kontaktpersoner for rapporteringen og annen relevant informasjon, blant annet brevet som SSB sender til kommunen hver høst.

Publisering og korrigering av feil i rapporteringen. Nøkkeltall bli publisert på .