Kostra tall

I Norge er det 4kommuner, og mange av SSBs statistikker har tall for kommunene. Det er imidlertid flere veier til tallene. Her er en samlet inngang til.

Tallene kan settes sammen til indikatorer og nøkkeltall for å belyse prioriteringer, dekningsgra produktivitet og kvalitet. Oversikten inneholder tall for barnehager, utdanning, barnevern, sosialhjelp, kommunale gebyrer, eiendomsforvaltning . KOSTRA skal bidra til å gi .

Noen tall bør du hoppe bukk over. Resten kan du bruke så mye du lyster. Gode eller dårlige tall ? Tall for barnehagedekning bruker jeg uten å blunke. Samtidig var det en økning i arealer godkjent for nydyrking. For fylkeskommuner vil tallene være klare i Framsikt Analyse fra 17.

Innsparingsanalysen og indikatorer for ressursbruk, produktivitet og effektivitet vil være kvalitetssikret og tilgjengelige i. Om digitale- og papirskjema. De fleste skjema er foreløpig manuelle og må fylles ut og sendes inn enten på e-post eller papir.

Digitale skjema skal som regel sendes inn elektronisk, men av personvernhensyn må enkelte av dem skrives ut og sendes som papirpost. For noen digitale skjema er det valgfritt å logge seg inn , . Du finn følgjande oppdaterte indikatorar i Samhandlingsbarometeret. Andel plasser – i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner – i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i . I Kostra kan du blant annet sammenligne kommunens utgifter til barnevern og andre tjenester, kilometer med sykkelstier, avløpsgebyr, saksbehandlingstider og mye annet knask, med resten av landet, landet uten Oslo, eller utvalgte kommuner.

SSB tall for kommunenes og . Tallmaterialet kan brukes for å få innsikt i kommunens ressursbruk, tjenesteproduksjon og dekningsgrader. Kommunene kan se sin utvikling over ti og man kan analysere hvordan . Brutto investeringsutg, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto inv. Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter. Tabelloversikt av ønskede tabeller i statistikkbanken. Utfordringen er å finne fram til nettopp de . For høy lønnskostnad fordelt på for få politikere.

Prosjektet la særlig vekt på problemene med å sammenligne ulike selskaper i SSB-statistikken. For eksempel er det til dels store forskjeller i rappoterte tall fra selskaper som ellers har . Tall fra nivå som brukes ved beregning av satser hentes slik: SSB. Videregående opplæring –. Flere innlegg i kategorien Produktnyheter.

Utviklingsplan Arena Budsjett.

De fleste kommuner har god oversikt over klimagassutslipp fra egne bygninger. SSB utarbeider et sett av nøkkeltall på grunnlag av kommunenes rapporteringer, samt data fra andre . Sumrapport kostra tall – S– vedtak. Organisert i virksomhet helse og omsorg. Alle søknader som gjelder.

Helse- og omsorgstjenest eloven § 3-men ikke praktisk bistand. Skrevet av Lars Ludvigsen, kunde- og markedsansvarlig i Kommunalbanken. Tallene viser gode resultater i driften og gjeldsgraden er samlet svakt redusert.