Kostra veileder 2015

Regnskapsrapporteringen i KOSTRA. Erfaringene viser at det er behov for et opp- slagsverk som kan brukes til konverteringen av årsregnskapet til KOSTRAs . Rapportering av kommunale tjenesteproduksjonsdata for. Vi viser til brev av 02. Beskrivelsen nedenfor gir en detaljert gjennomgang av rutinene som kommunene skal forholde seg til .

Godtgjørelse til folkevalgte, inkl. Veiledning til innholdet i funksjonene – kommunene. Odd Arne Bakke-Ludviksen. Dypdykk i skjema og veileder – Bedre oversikt over rapportkriterier.

Se hovedveileder KOSTRA. Skille drift og investeringer (klasse eller 1). For å klassifiseres som investeringer skal objektet tilfredsstille følgende: Ha en levetid på over år og en anskaffelseskostnad på minimum kr. På intranettet er det utarbeidet en egen veileder for .

Representantene i gruppa representerer alle . Veileder for rapportering av konserninterne transaksjoner i KOSTRA. Kommunenes vedtak om omdisponering av landbruksarealer etter plan- og bygningsloven og jordloven, samt saksbehandling etter jord- og konsesjonslov, skal rapporteres via KOSTRA. Dette skal blant annet gi . BEMANNING: Årsverk av ergoterapeut og geriatrisk sykepleier per 1. Kommunens interne reglementer, retningslinjer og rutiner.

Detaljerte revisjonskriterier for problemstilling. Se for øvrig utledning av revisjonskriterier i vedlegg B. Vår totalkonklusjon for problemstilling. Hovedregel og unntak i artsinndelingen. Artene gjenspeiler som hovedregel hvilke produksjons- og innsatsfaktorer . KOSTRA – ARTSKONTOPLAN ( Oppdatert 04). Følgende kommuner er valgt ut som.

FORENKLING AV RAPPORTE-. Innsending av IPLOS-data skal omfatte alle registreringer fra 1. Siste frist for innsending er 15.

Kommunene vil få særskilt tilbakemelding på feil og mangler i innsendte data. Tittel på presentasjonen. FUNKSJONER FYLKESKOMMUNE:. Utfordringer – statistikker og analyser. Sammenlikning med sammenliknbare kommuner.

Logikken i dette er ikkje lett å forstå då dette også er kostnader som gjeld kontroll og tilsyn, jf. Det vises til KMDs brev av 7. NKRF, hvor departementet legger til grunn at all tilgang på frie midler i investeringsregnskapet (herunder bruk av lånemidler ) anses som felles finansiering av investeringsporteføljen. Brevet ligger på denne linken. Veilederen gir en kort beskrivelse av hvordan skjemaet fungerer og viser også løsningen på fire feil som det er vanlig å gjøre i innloggingen. Hvordan finne frem i kontoplanen.

VIKTIGE REGNSKAPSPRINSIPPER. Eiendomsskattelovens §3a. Du finner også informasjon om hva du kan klage på, når og hvordan i KS sin veileder Bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger, .