Kulturlandskap og naturlandskap

Uttrykket er av generell karakter og omfatter både landsbyg by- og industrilandskap. Mellom kulturlandskapet og naturlandskapet finnes ingen helt skarpe grenser. Det upåvirkede naturlandskapet er kulturlandskapets motsetning. Kulturlandskap er landskap som i større eller mindre grad er påvirka av mennesker. Natur – og kulturlandskap.

Geologiske prosesser og vekslende klimaforhold.

Ressursbruk, næringsirksomhet, bosetning. Skala rangert etter lpåvirket landskap. Fjellandskap, naturlandskap. Landskapet forandres hele tida av naturkreftene og inngrep fra mennesker. Et landskap som er formet av naturkreftene, kalles et.

Med kulturlandskap mener vi landskap som er formet av menneskers liv og virke opp gjennom tidene, eller landskap som på forskjellig vis bærer i seg forestillinger som påvirker mennesket. Det samiske landskapet kjennetegnes for eksempel ved sin sterke symbolverdi. Den noe forenklede definisjonen av .

Et kulturlandskap er et landskap som har blitt helt eller delvis omformet av menneskelig aktivitet. Uttrykket omfatter både jordbrukslandskap, bylandskap og industrilandskap. Noen ganger er skillet mellom kulturlandskap og naturlandskap tydelig, andre steder er grensene svakere. Beitemark, kystlyngheier og slåttemark er . Selv om disse to motsetningene høres åpenbare og enkle ut, er det ikke alltid like lett å trekke grensene i praksis.

Større landskap som er totalt uberørt av menneskelig aktivitet, er svært . Et naturlandskap er et landskap dannet av geologiske prosesser og vekslende klimaforhold og er uten varige spor etter menneskelig påvirkning. Landskap i denne sammenhengen omfatter både natur – og kulturlandskapet. Ofte forbinner vi landskap med noe som er estetisk vakkert ( læren om det vakre). Både jord- og skogbruk påvirker landarealene våre i stor grad. Særlig har jordbruket over flere tusener av år formet mye av landskapet og bidratt til en særegen natur.

Repetisjonsoppgaver til kapittel Landskap og arealbruk1. Hva mener vi med naturlandskap og kulturlandskap ? Den mest påaktede landskapstypen er naturligvis jordbrukslandskapet. Som tidligere nevnt er det når selve menneskets eksistens setter avtryk i landskapet at vi får kulturlandskapet. Mennesket det fortrinn at det selv kan treffe sine valg, dette har ført til at vi gjennom alle tiden har.

Takk for at du tittet innom her!

Det er vanlig å knytte både jordbruket og historiske landskap til betegnelsen kulturlandskap , mens noen kun legger dagens produksjonslandskap i jordbruket i begrepet.