Lakselus ferskvann

Lakselus er i flere områder en stor utfordring. Det jobbes døgnet rundt med å holde lusetallene nede, og spesielt i Midt-Norge og Møre og Romsdal har lakselusen skapt mye arbeid den siste tiden. Nå handler det meste om å få behandlet fisken.

Vi rekker knapt noe annet akkurat nå og det er tidkrevende . Daniel Wright fra Universitetet i Melbourne har nylig publisert et arbeid som viser at lakselus må oppholde seg mer enn åtte dager i ferskvann for å dø. Linn Therese Skår Hosteland .

Dette har ført til spekulasjoner og forsøk med bruk av ferskvann til avlusing. Forskning som er utført tidligere har vist at det er nødvendig med lang tid i ferskvann for å oppnå gode resultater, det vil si. Bruken av ferskvann i behandling av laks i oppdrettsnæringen. Sannsynligheten for at lakselus vil utvikle toleranse for ferskvann.

Hvilke konsekvenser kan endret ferskvannstoleranse på lakselus få for vill laksefisk? Forskere har funnet ut at lakselus som nettopp har festet seg på fisken, tåler ferskvann svært dårlig. Oppdrettere i Nordland har funnet en løsning på problemet med lakselus.

Dette er naturens egen modell, sier forskning- og utviklingssjef Ronald Jørgensen ved oppdrettsanlegget til Gifas.

Mattilsynet, region Midt, har i høst vært i kontakt med ulike aktører som har et behov for å bruke ferskvann i lakselusbekjempelsen og vi har mottatt informasjon og dokumentasjon vedrørende avlusning mot lakselus med ferskvann i brønnbåt. Vi har også fått noe erfaring med metoden i forbindelse med tilsynsaktivitet som har . Ei rad med laboratorieforsøk er gjennomført for å sjå kva effekt ferskvatn har på vaksne lakselus. Forsøka viste at ein har 13– effekt av ferskvatn etter timar. Bruk av ferskvann mot lakselus på oppdrettslaks er en mye brukt metode. En ny risikovurdering viser at lakselusen gjennom gjentatte ferskvannsbehandlinger kan øke sin toleranse for ferskvann.

Dette kan få konsekvenser for sjøørret og røye som oppholder seg i fjordene. Det har blitt vist at lakselus -infeksjoner i oppdrettsanlegg kan utløse epizootier hos ville fisk. Laksesmolt som svømmer i dette laget, er derfor beskyttet mot infeksjon. Til bekjempelse av lakselus i oppdrettsanlegg brukes . Formålet med denne oppgaven er å se på hvordan lakselusa blir påvirket av ferskvann , samt mulighetene for en kommersiell behandlingsmetode ved bruk av ferskvann. Etter tre år som student og ca.

Effekten av timar eksponering for ferskvatn var mellom . Naturmetode for bekjempelse av lakselus. Enwa leverer ferskvannet til NovaSea sitt fullskala forsøksanlegg på Teksmona i Meløy kommune. Genetiske variasjoner gjør at ulike lakselusfamilier tåler ulike mengder ferskvann og varmtvann.

Begge deler brukes til avlusing av oppdrettsfisk. Funnet tyder på at lakselus etter hvert vil kunne utvikle økt toleranse mot disse .

Det samme fenomenet er observert blant annet i Irland og Skottland. Sjøaure som blir infisert med lakselus , kan vandre tilbake til ferskvann for å avluse seg, siden lakselusen ikke klarer . Når en mister de viktigste verktøy for å holde lakselustallet nede i merdene, samtidig som mengden oppdrettsfisk øker, vil også lakselusmengdene som slippes ut i naturen kunne øke. Nordland teste å produsere ferskvann av sjøvann og pumpe ferskvannet inn i merdene.

I naturen blir laksen avluset når den går opp i elvene, fordi lusa ikke klarer seg i ferskvannet. Målet med forsøket i Nordland er å kopiere denne naturmetoden i stedet for å .