Laksens livssyklus

Litt om laksens livssyklus – fra rogn og gjennom de ulike livsstadiene til ferdig matfisk. Gjennom hele oppdrettssyklusen, fra lukkede tanker på land til merder i sjøen, er vi opptatt av å sikre en høy standard innen hygiene, fiskevelferd og bærekraftig oppdrett. Det tar to til tre år fra klekking av øyerogn til ferdig, spiseklar laks.

Lakseoppdrett imiterer de stadiene som laksen utvikler seg. I denne perioden vokser laksen raskt, og når den er .

Det første man gjør for å produsere oppdrettslaks er å stryke voksen, kjønnsmoden laks. Man blander deretter rogn og melke slik at eggene befruktes og starter celledelingen frem mot et nytt individ. Deretter legges rognen i klekkebakker.

En hun har om lag 5egg. Laksens liv starter når de klekkes langt oppe i en norsk elv. Da har foreldrene svømt langveisfra, helt fra det nordlige Atlanterhavet, rundt Grønland og Færøyene, samt områder i Barentshavet og Svalbard.

Her blir lakseyngelen etterlatt til seg selv, og ales på plankton og alger.

Gjennom seleksjon over mange generasjoner er laksen i den enkelte elv blitt tilpasset miljøforholdene slik at egenskaper som for eksempel tidspunkt for smoltvandring er optimalisert for maksimal produksjon og overlevelse. De ulike villaksbestandene varierer blant annet i størrelse, kroppsform, og alder ved gyting. Som nevnt: de aller fleste fiskeartene kan betegnes enten som ferskvannsfisk eller saltvannsfisk, men ettersom laksen lever i både ferskvann og saltvann kalles den for en anadrom . Den atlantiske laksen består av et stort antall bestander som er knyttet til vassdrag med utløp til det nordlige Atlanterhavet.

Norge er i dag ett av laksens kjerneområder og har betydelig andel av totalbestanden, ca. Er du nysgjerrig på laksens livssyklus – fra rogn til den er ferdig pakket og levert til markedet? Etter tre års vandring i havet vender laksen tilbake til den elva den kom fra for å gyte. Vi blir med gjennom den strabasiøse turen opp elva, i kampen for å sikre seg den beste gyteplassen og den beste hunnen. Vi ser også hvordan selve filmingen foregår, det er en teknisk utfordring i seg selv.

Er laksen klar for å settes i havet ? Hvordan finner vi dette ut? Thorsta Bengt Finsta Finn Øklan Pål. Laks, benfiskart i laksefamilien. Den mest verdifulle ferskvannsfisken i Norge.

Laksen er meget ettertraktet både som matfisk og sportsfisk og er gjennom oppdrettsnæringen blitt en særdeles viktig eksportvare.

Videre, at den som voksen laks vandrer tilbake til elva for å gyte, etter ett eller flere år i havet (Figur ). Laksen har ein livssyklus med gyting i elv og oppvekst i veksling mellom elv og hav, og dermed hører han med til dei såkalla anadrome fiskane. Hovudtyngda av norsk laks vandrar opp i vassdraga i sommarmånadene juni og juli. Gytinga skjer vanlegvis i perioden frå oktober til desember, og lakseegga blir klekte om våren.

En viktig og lite kjent del av laksens livssyklus er den marine fase. Laks fra mange land rundt nordøst Atlanteren vokser opp i Norskehavet, og i enkelte områder har. Et av disse områdene finnes ved Færøyene, spesielt nord for . I lakseoppdretten i Norge er det fokus på fiskevelfer miljø og mattrygghet gjennom hele livssyklusen til laksen.

Det har krevd år med forskning, prøving og feiling for å kunne produsere store mengder laks og samtidig opprettholde en god kjøttkvalitet og gi laksen gode vekst og levevilkår. I flere år har forskere sammen med næringen forsøkt å finne metoder for å kontrollere alle aspekter av laksens livssyklus. Her kan du se produksjonsfasen fra klekking av rogn til.