Lakseoppdrett fakta

Alle laks i Norge blir vaksinert. Generelt gir dagens vaksiner god beskyttelse mot de fleste viktige bakterielle infeksjonene hos laks ifølge Vetrenærinstituttet. Vaksinasjonsprogrammet har ført til at sykdommer som tidligere førte til stor dødelighet, som furunkulose, vibriose og kaldtvannsvibriose, er under . Inneholder oppdrettslaks farlige medisinrester?

Det er ikke påvist rester av ulovlige legemidler eller lovlig brukte legemidler over fastsatte grenseverdier. Myndighetene tar flere tusen prøver hvert år.

Er det farlig å spise laks. Fisk som laks og ørret starter sine liv som egg i ferskvann. Eggene ligger skjult i sanden, ofte vinteren gjennom. Næring får fiskeembryoet fra plommesekken.

Etter at den har klekket ut av egget finner den unge fisken føde i vannet. Den lever gjerne sammen andre ungfisk i familiegrupper, i bestemte . Fiskeoppdrett er en form for akvakultur, der man føder opp fisk. Globalt er oppdrett av karpefisker utbredt.

Altfor mange overser fakta i debatten om lakseoppdrett.

De foretrekker å leve på inngrodde, følelsesladde myter. Ett av bransjeforeningens mål er å fremme faglig veiledning og informasjon til oppdretterne. Dette bidrar til å gjøre næringen mer konkurransekraftig, samtidig som det er et viktig grunnlag for de beslutninger som treffes av organisasjonen. Slik dokumentasjon er også viktig i forbindelse med de ulike . Havforskningsinstituttet skal være en sentral rådgiver for forvaltningen innen akvakultur.

Forskning og rådgiving skal fremskaffe det nødvendige kunnskapsgrunnlaget og gi forskningsbaserte råd for å sikre en bærekraftig produksjon innenfor akseptable rammer. Andre fiskearter, : : : : : . Allikevel hevder Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) at forskerne er uenige om de negative effektene av både lus og rømming. De mener at den faglige diskusjonen om problemene er basert på mye følelser og lite fornuft, og har etterlyst en diskusjon basert på vitenskapelige fakta. På tre punkter gjenkjennes . Hva betyr havbruk for Norge og verden?

Hvilke problemer må oppdrettsnæringen løse? Her finner du fortellinger og fakta om en viktig næring i rivende utvikling. HAVBRUK – en næring i vekst. Oppdrett av laks ved høy sjøtemperatur.

En lønnsom og bærekraftig produksjon stiller nye krav til oppdrettsfiskens helse. Marit Shcei Olsen (t.v.) og Tonje C. Nesten en tredjedel av artiklene fant de i Dagens Næringsliv. Foto: Torkil Marsdal Hanssen) .

Få fisker er så anvendelige som laks. Den egner seg like godt rå i sushi som ovnsbakt i form. Sterk salsa eller mild rømme, begge smaker er godt følge til laksen. Blant Miljøvernforbundets dokumenter som jeg har benyttet, vil jeg spesielt nevne Faktarapport om miljøkonsekvensene ved oppdrett av nordatlantisk laks i Norge , utgitt i. Jeg forholder meg til fakta , ikke fordommer. Fakta om norsk fiskeoppdrett og Cermaq.

Norge startet med lakseoppdrett på 70-tallet. Produksjonen er tredoblet til 1. Eksportverdien var 2milliarder. Norge eksporterer laks til land i verden.

I gjennomsnitt spiser nordmenn fisk . Og dette er kjerna i debatten om antibiotika, redsla for utvikling av resistens som skuldast overdriven antibiotikabruk. Resistens er helsevesenet sitt skrekkscenario. Kva er så fakta om antibiotikabruken i oppdrettsnæringa?

I norsk kjøtproduksjon blir . Prosjektene er finansiert av FHF og . Resultatene i fakta – arket er hentet fra prosjektene.