Livssyklus laks

Det tar to til tre år fra klekking av øyerogn til ferdig, spiseklar laks. Lakseoppdrett imiterer de stadiene som laksen utvikler seg. Rogn Oppdrettsprosessen består av flere ulike faser og tar til sammen to til tre år fra klekking av øyerogn til ferdig spiseklar laks.

Prosessen starter ved utvelgelse av den beste stamfisken etter kriterier som vekst og farge. Rogn strykes fra hunnlaksen og befruktes med melke fra hannlaksen. Deretter legges rognen på rister i .

I denne perioden vokser laksen raskt, og når den er kjønnsmoden vandrer den tilbake til elven den ble født for å gyte. Det første man gjør for å produsere oppdrettslaks er å stryke voksen, kjønnsmoden laks. Man blander deretter rogn og melke slik at eggene befruktes og starter celledelingen frem mot et nytt individ.

En hun har om lag 5egg. Rognfase Den befruktede rognen blir holdt . Antall overlevende individer. Fra klekking til swim-up. Gjennomsnittsverdi for overlevelse.

Fra swim-up til første høst. Villaksens liv er en reise. Den fødes i elva og lever første delen av livet sitt der. Så vandrer den ut i havet og vender først tilbake til elva når den er kjønnsmoden, for å gyte.

De ulike villaksbestandene varierer blant annet i størrelse, kroppsform, og alder ved gyting. Hvordan foregår produksjonen av laks i Norge? Her kan du se produksjonsfasen fra klekking av rogn. Etter tre års vandring i havet vender laksen tilbake til den elva den kom fra for å gyte. Vi blir med gjennom den strabasiøse turen opp elva, i kampen for å sikre seg den beste gyteplassen og den beste hunnen.

Vi ser også hvordan selve filmingen foregår, det er en teknisk utfordring i seg selv. Laks , benfiskart i laksefamilien. Den mest verdifulle ferskvannsfisken i Norge. Laksen er meget ettertraktet både som matfisk og sportsfisk og er gjennom oppdrettsnæringen blitt en særdeles viktig eksportvare.

Er laksen klar for å settes i havet ? Laksen har ein livssyklus med gyting i elv og oppvekst i veksling mellom elv og hav, og dermed hører han med til dei såkalla anadrome fiskane. Hovudtyngda av norsk laks vandrar opp i vassdraga i sommarmånadene juni og juli. Gytinga skjer vanlegvis i perioden frå oktober til desember, og lakseegga blir klekte om våren.

Er du nysgjerrig på laksens livssyklus – fra rogn til den er ferdig pakket og levert til markedet?

Laksens liv starter når de klekkes langt oppe i en norsk elv. Da har foreldrene svømt langveisfra, helt fra det nordlige Atlanterhavet, rundt Grønland og Færøyene, samt områder i Barentshavet og Svalbard. Her blir lakseyngelen etterlatt til seg selv, og ales på plankton og alger.

I lakseoppdretten i Norge er det fokus på fiskevelfer miljø og mattrygghet gjennom hele livssyklusen til laksen. En viktig og lite kjent del av laksens livssyklus er den marine fase. Laks fra mange land rundt nordøst Atlanteren vokser opp i Norskehavet, og i enkelte områder har. Et av disse områdene finnes ved Færøyene, spesielt nord for . Laks og temperatur – en litteraturgjennomgang. Lakseeggene ligger nedgravd i elvegrusen og utvikler seg i løpet av vinteren.

LIVSSYKLUS HOS ATLANTISK LAKS , SALMO SALAR. Laksebestander som gjennomfører hele livssyklusen i ferskvann kalles relikte bestander, fordi de betraktes som isolerte rester av tidligere bestander av sjøvandrende laks. Atlantisk laks er anadrom, og har sine første leveår i ferskvann, før den . Det finnes få slike bestander, og nesten alle foretar .