Markberedning

Hvordan utføres markberedning ? Graden av blottlegging varierer ut fra hvilke metode som brukes. Ved naturlig foryngelse markberedes grunt, slik at mineraljorda blottlegges. Her skapes en god spireplass for det naturlige frøfall.

Før planting markberedes dypere. Her sikter tiltaket på å skape en haug med omvendt torv og .

Tilfredsstillende foryngelse etter avvirkning er et viktig mål. Vellykket planting eller naturlig foryngelse er blant annet avhengig av spire-, etablerings- og vekstforholdene. Konkurre- rende vegetasjon, for liten eller for stor vanntilgang, ugunstig . I sum betyr det kortere omløpstid.

Derfor vil vi at regelen skal være markberedning , ikke unntaket. Best mulige foryngelsesbetingelser. Hva er en riktig markberedning ? Markberedning skal være regelen.

Bedre grunnlag for den skogfaglige veiledningen . For å bedre spire- og etableringsbetingelsene til småplanter er det lurt å omarbeide mineraljorda i liten eller stor grad. Denne omarbeidingen kalles markberedning. Mange skogeiere stiller seg ofte spørsmål om hvilken nytte dette har, og om det er økonomisk lønnsomt i driften av sin skog. Det er et uttrykt mål fra initiativtakerne om at markberedning skal være regelen og ikke unntaket slik det ofte er i dag.

KILDE: STRATEGI FOR SKOG- OG TRESEKTOREN. Sluttrapporten fra dette arbeidet er nå trykket. Ved Skog og landskap har vi utviklet et . Akershus og Oslo, 8 45.

När du markbereder förbättrar du plantornas möjligheter att överleva och växa. På en övervägande del av landets hyggesareal genomför man markberedning. Syftet är att skapa en bra växtplats för de plantor och frön som ska bli till ny skog.

Utdrag ur filmen Plantera rätt. Planlegg markberedning i forbindelse med hogst! Prosjekt Standard for markberedning i Hedmark og Oppland hadde som mål å utarbeide en standard for en økonomisk, biologisk og teknisk optimalisert markberedning som hjelpetiltak i gran- og furuforyngelser i Hedmark og Oppland. Prosjekteier og prosjektleder har vært Skogbrukets Kursinstitutt, Skogkurs.

Syftet med markberedningen är att blottlägga mineraljorden, vilket tar bort konkurrerande vegetation för plantan eller fröet. Genom att föra bort eller blanda upp humusen så att fröet eller plantan får tillgång till vatten genom kontakt med .

I Norge er bruken av markberedning beskjeden, men økende. Hensikten er å fjerne det øverste mose- og . Tiltaket øker plantenes overlevelse og tilvekst, samt at det legges til rette for naturlig foryngelse hvor hogsten er gjennomført med tanke på dette.