Miljøproblemer i jordbruket

Verken i geografiboka eller på internett. Derfor trenger jeg hjelp fra kunnskapsrike sjeler om hvilke miljøproblemer det er ved jordbruk , samt hva som kan gjøres for å redusere . Samtidig bør bønder sees som nøkkelaktører i arbeidet med å stoppe ødeleggelsen av viktige økosystemer, sier. Miljøproblem viser til ulike prosessar som kan påverka eit miljø negativt. Ofte viser nemninga til problem som kjem av menneskeleg aktivitet. Miljøvern handler ofte om å ta opp og prøva handsama ulike miljøproblem.

Miljøet kan påverkast av mange ulike typar menneskeleg aktivitet, som skogrydding, jordbruk , jakt og fiske , . På 80-tallet ble tilførsel av nitrogen og fosfor fra jordbruket , men også fra andre kilder, større enn det kretsløpet klarte å håndtere. Gjødsel var blitt et betydelig miljøproblem , og noe måtte gjøres både . Moderne jordbruk skaper også miljøproblemer. Når kom den grønne revolusjonen?

Hva skjedde under den grønne revolusjonen? Forskere krysset fram nye planteslag, og bøndene la om til å dyrke monokulturer. Til sammen ga disse tiltakene mye større. En av de største utfordringene det internasjonale samfunnet står overfor i dag, er de globale miljøproblemene.

Men interessen for miljøvern er ganske ny. Gjengitt med tillatelse. Som jordbruksland er Norge sterkt preget av geografisk beliggenhet og naturforholdene. Det er forholdsvis små sammenhengende områder som egner seg for jordbruksproduksjon.

Av hele landarealet er knapt jordbruksareal, er . Det er derfor viktig å forvalte jordsmonnet på en fornuftig måte, og jordbruket spiller selvfølgelig en sentral rolle i dette. Det mekaniserte landbruket, slik vi kjenner det fra de siste par hundre år, har bidradd med store utslipp av karbondioksyd til atmosfæren. Man regner med at – av det opprinnelige. Målet var å redusere avrenningen fra jordbruket. Prosjektet videreføres nå med internasjonal orientering.

For å dyrke korn og grønnsaker til mat er vi avhengige av at næringsstoffer tilføres jorden slik at plantene vokser bedre, og vi kan høste større avlinger. Næringsstoffer som tilføres i overskudd og som plantene ikke tar opp, blir vasket vekk med smeltende snø og regn. Det kan forårsake miljøproblemer i nærliggende vann og . Men først etter at oljen kom for omtrent 1år siden har vi drevet industrielt jordbruk og industriell virksomhet er ikke mer enn omtrent 2år gammel.

Dette førte igjen til avskoging, påfølgende erosjon og alvorlige miljøproblemer som man sliter med den dag i dag. Jordbruket vil ødelegge Jorda om vi fortsetter. Avrenning og erosjon fra landbruk kan forårsake miljøproblemer i nærliggende vann og vassdrag. Title: Kosmos elevbok utdrag, Author: Fagbokforlaget, Name: Kosmos elevbok utdrag, Length : 42 . Bruken av syntetiske sprøytemidler har steget jevnt etter at det ensidige jordbruket ble.

Den er ikke så stor, den lille planeten vår. De fleste som bor på jorda lever i fattige land i Sør, og de lever av. Prosjekt: Økonomiske konsekvenser av miljøvennlige produksjonsformer i jordbruket. Akkurat som i resten av verden er jordbruket blitt intensivert også i tørre strøk. Imidlertid er denne intensiveringen med f. Problemstillinger rundt økt og samtidig . Tilsvarende miljøproblemer her til lands er langt vanskeligere å oppdage, ikke minst fordi omfanget av jordbruket er mye mindre enn i Danmark.

Skriv reflekterte faktasetninger til disse til illustrasjonene: Co2-utslipp pr. Utvikling av folketallet i verden s. Jeg kan fortelle om jordbruksrevolusjonen.