Næringskjede havet

Hei, vi er to jenter som har prosjekt å skrive om næringskjeder og næringsnett. Men vi finner ikke mye bra fakta. Så vi lurte på om du kunne gi oss noen eksempler på næringskjeder og næringnett i havet , og forklare oss hva det er? En slik næringskjede kalles en beitekjede, men i tillegg vil organismene brytes ned av nedbrytere, dekomponenter, som mikroorganismer og smådyr, gjennom en nedbryterkjede (detrituskjede). Dei heng saman i eit kjempestort næringsnett av artar som et kvarandre.

Digre stimar av sil lodde og unge . Organismer som lever i de frie vannmasser og som driver med havstrømmene. Planteplankton utnytter sollyset som energikilde og produserer mat for dyreplanktonet. Eksempel på næringskjede fra havet. Det finnes korte næringskjeder også i havet.

Men du har rett i at det finnes lengre næringskjeder (i betydningen fram til toppredator) i havet enn på land. Det har sammenheng med at produsentene som næringskjedene i havet bygger på er mikroskopiske (planktonalger), og at det derfor er plass til flere . Planter må ha sollys for å leve og vokse. I havet er det algene som er produsenter. Tang og tare er de store algene langs kysten.

I fjæresonen domi- nerer tangen. Sauetang er avhengig av å tørke med jevne mellomrom, derfor finner vi den aller øverst i fjæra. Ved dette besøket på Polaria skal du lære litt om noen av de næringskjedene som finnes i havet.

Spørsmål til filmen SVALBARD ARKTISK VILLMARK a. Hvor mange unger hadde isbjørnen? Hva heter plantene som du så under vann? En næringskjede består av produsenter, . Fagstoff: Denne siden er en fortsettelse av innledning og repetisjon om økologi. Siden presenterer temaer og begreper fra næringskjeder , næringsnett og kretsløp. Dette er temaer som er knyttet til kompetansemål i ungdomstrinnet og er kun repetisjon her.

Næringskjede på land og i havet. Sammendrag av Bærekraftig framtid. Andre- og tredje forbruker. Det er en sammenkobling av flere næringskjeder. De nordiske hav har relativt lav biodiversitet, men de dominerende livsformene finnes i svært store mengder.

Når sola stråler ned i havet skjer det en oppblomstring av noen av verdens minste planter, planteplankton. Disse ørsmå produsentene danner grunnlaget for næringskjedene i havet. Skildrar viktige begrep innafor økologi. Og slik bringes nærings-energien oppover i en næringskjede , via dyreplankton til ulike fiskeslag, sjøpattedyr og fugl inntil deler av den havner hos mennesket som mat fra havet. Fordi næringskjeden starter med produksjonen av planteplankton, kalles disse organismene gjerne for havets gress.

Vis grubleteikninga til elevane. Les høgt dei ulike utsegnene eller la elevane lese dei sjølve. Be dei om å grunngi kvifor dei tenker som dei gjer.