Næringskjede i ferskvann

Interaktivitet, Oppgave: Dra og slipp oppgave om næringskjede i ferskvann. Næringskjede i Ferskvann. I kapitlet Livet i ferskvann har du lært o- pinner som går i vannet – fisker som lever i ferskvann – hva en næringskjede er – hvorfor hunnmyggen stikker – planter som lever i vann.

Her finner du oppgaver knyttet til kapitlet. Biologisk mangfold i ferskvann. Regional vurdering av sjeldne dyr og planter. Vannforekomstene deles i stillestående og rennende vann. Stillestående vann er innsjøer, tjern og dammer.

Område rundt: Unge og få trær ved vannkanten, men granskog ca meter fra vannkanten. Vi fant også noen dyr og planter i vannet og i vannkanten, og lurer på om det er mulig å lage en næringskjede utifra de dyrene vi fant: Vannløper Øyenstikkerlarve Dyreplankton Planteplankton Flat skivesnegl Dystrof innsjø innlegg 11. Dyr i ferskvann innlegg 24. Det vil si at det finnes svært få arter som ikke . Jeg lurer på om du kan hjelpe meg med en næringskjede? Gjedder er rovfisk som spiser . Ved hjelp av solenergien produserer plantene organisk materiale og omdanner strålingsenergi til kjemisk energi.

De utgjør produsentene som fortæres av . Feltskjema aktivitet 2: Hvilke trær fant jeg? Oppgaveark aktivitet 7: Mal et bilde, Fargelegg smådyr fra ferskvann,. Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen” (L-97), natur- og miljøfag, 7. Gjøre feltarbeid og bli kjent med organismer som lever i vann, og hvordan organismene er tilpasset hverandre og miljøet de lever i. Gjøre seg kjent med næringskjeder i ferskvann. Arbeide med et utvalg pattedyr og fiskearter i ferskvann. Hver organisme befinner seg på sitt trofiske nivå.

Det første leddet eller trofiske nivå i en næringskjede kalles en produsent. Produsentene er som regel planter, som gjør om energi i sollyset til kjemisk . Det ser ut som de tilhører en annen planet, og lever under vann hvor de er tilpasset de mest krevende forhold. Vannskorpionen kan nesten ikke svømme, men jakter på de raskeste insekter.

For å undersøke status for vannlevende arter gjøres undersøkelser av dyr på flere nivåer i næringskjeden som planteplankton, krepsdyr, bunnlevende dyr, vannplanter, begroingsalger og fisk. De vannkjemiske målingene skal blant annet avdekke om vannet har: høye verdier av næringsstoffer som følge av . Vi fikk i oppgave på skola å lage en animasjonsfilm med tema: Livet i Ferskvann. Beskrive kjennetegn på amfibier.

Fortelle om næringskjeder i ferskvann. Plankton finnes i både sjøvann og ferskvann. Det er næringsstoffene nitrat, fosfat og kisel i vannet som styrer forekomsten.

Dødt plankton synker til bunns og blir brutt ned og det vil bli et næringsrikt bunnvann. I ferskvann og sjøvann er plankton de to første leddene i næringskjeden. Disse blir igjen spist av andre insekter og.

Til sammen lager de en næringskjede. Alle planter, dyr og mennesker er avhengig av miljøet rundt seg. Hvert levende vesen kalles en organisme. En enkelt organisme kan også kalles individ.

Organismer som er ganske lik hverandre og som kan få avkom som igjen kan få avkom, danner en art . En næringskjede er et uttrykk for hvordan organismene lever av hverandre. Altså, hvert ledd tar næring av leddet foran seg. En art vil vanligvis delta i flere næringkjeder og det er grunnen til at vi har flere næringkjeder i ett .