Næringskjede i havet

På landjorda er det vanligst med led f. Næringskjede innlegg 8. Dei heng saman i eit kjempestort næringsnett av artar som et kvarandre. Digre stimar av sil lodde og unge fiskar sym rundt i vassmassane på jakt etter plankton. Plankton er første ledd i næringskjedene i havet. Organismer som lever i de frie vannmasser og som driver med havstrømmene.

Planteplankton utnytter sollyset som energikilde . En slik næringskjede kalles en beitekjede, men i tillegg vil organismene brytes ned av nedbrytere, dekomponenter, som mikroorganismer og smådyr, gjennom en nedbryterkjede (detrituskjede). I havet går mesteparten av energien (60–prosent) gjennom beitekjeden, men på land går vanligvis opptil 90 . Det finnes korte næringskjeder også i havet. Men du har rett i at det finnes lengre næringskjeder (i betydningen fram til toppredator) i havet enn på land. Det har sammenheng med at produsentene som næringskjedene i havet bygger på er mikroskopiske (planktonalger), og at det derfor er plass til flere . Når sola stråler ned i havet skjer det en oppblomstring av noen av verdens minste planter, planteplankton. Disse ørsmå produsentene danner grunnlaget for næringskjedene i havet.

De nordiske hav har relativt lav biodiversitet, men de dominerende livsformene finnes i svært store mengder. Ved dette besøket på Polaria skal du lære litt om noen av de næringskjedene som finnes i havet. Spørsmål til filmen SVALBARD ARKTISK VILLMARK a. Hvor mange unger hadde isbjørnen? Hva heter plantene som du så under vann? I havet er det algene som er produsenter.

En næringskjede består av produsenter, . Planter må ha sollys for å leve og vokse. Tang og tare er de store algene langs kysten. I fjæresonen domi- nerer tangen. Sauetang er avhengig av å tørke med jevne mellomrom, derfor finner vi den aller øverst i fjæra. Og slik bringes nærings-energien oppover i en næringskjede , via dyreplankton til ulike fiskeslag, sjøpattedyr og fugl inntil deler av den havner hos mennesket som mat fra havet.

Fordi næringskjeden starter med produksjonen av planteplankton, kalles disse organismene gjerne for havets gress. Skildrar viktige begrep innafor økologi. Det marine planteplankton står for nesten halvparten av all fotosyntese og oksygenproduksjon på jorden. Elevene har lagd en enkel video der næringskjeden i havet var tema.

Vi hadde mye moro med dette. Ingen enkel næringskjede. Forskergruppa i mikrobiell økologi ved Institutt for biologi studerer stoffomsetning i havet , med vekt på bakterier og éncellede alger. De har også tidligere vært i sentrum for internasjonal oppmerksomhet, blant annet da de påviste at havet var fullt av virus. De bidro også sterkt til oppdagelsen av . Phytoplankton består av mange forskjellige arter mikroskopiske, frittflytende marine planter som utgjør matgrunnlaget for andre livsformer i havet.

Hele den marine næringskjeden avhenger av phytoplanktonets helsetilstand og produktivitet, uttaler Gregg.