Næringskjeder og næringsnett

Fagstoff: Denne siden er en fortsettelse av innledning og repetisjon om økologi. Siden presenterer temaer og begreper fra næringskjeder , næringsnett og kretsløp. Dette er temaer som er knyttet til kompetansemål i ungdomstrinnet og er kun repetisjon her. En næringskjede er et uttrykk for hvordan organismene lever av hverandre.

Altså, hvert ledd tar næring av leddet foran seg. En art vil vanligvis delta i flere næringkjeder og det er grunnen til at vi har flere næringkjeder i ett . Den viser altså hvordan energi og organiske stoffer går fra en organisme til en annen. Et næringsnett er en oversikt over hvordan ulike . Arter spises ikke bare av én art høyere oppe i næringskjeden , men av flere arter.

Før trodde man at jo mer sammenvevd et slikt næringsnett er, jo mindre sårbart vil systemet (dvs. næringsnettet ) være for utdøen av enkeltarter. Andre- og tredje forbruker. Skildrar viktige begrep innafor økologi. Lurte på om noen av dere kunne hjelpe meg med å sette sammen noen næringsnett og næringskjeder ? Det vi fant var: Resultat sted 1. Bjørk, bøk, rogn, svartor . Skrevet og publisert av: Veronica Gjesteland I en næringskjede kaller vi plantene for produsenter.

Over produsentene finner vi konsumentene, eller forbrukerne. Næringskjeder i havet innlegg 21. Vi finner også et ledd med såkalte nedbrytere.

Det går en næringsstrøm fra produsenter til forskjellige konsumentledd. Hver organisme befinner seg på sitt trofiske nivå. Det første leddet eller trofiske nivå i en næringskjede kalles en produsent.

Produsentene er som regel planter, som gjør om energi i sollyset til kjemisk . Store norske leksikon (norsk). Innledning – næringskjeder , næringsnett og kretsløp. Stubb Denne artikkelen er foreløpig kort . De grønne plantene er først i alle næringskjeder. De neste leddene består av forbrukere (lever av planter eller dyr).

Dyr er i flere næringskjeder. Faktisk er det oksygen som alle . Dette kan være direkte effekter og indirekte effekter gjennom interaksj oner i næringskjeder og næringsnett. Utkast kan ha direkte effekt på utnyttede bestander ved å bidra til høyere dødelighet, og gjennom dette indirekte påvirke predatorer og byttedyr i næringskjedene. Utkast representerer biomasse og næringsstoffer som . Tilgang: Tilgang til metadata. Overordnet post: Hvem spiser hvem i havet?

Energistrømmer i økosystemet. Sollyset gir energi til livet på jorda. Hvilke arter som spiser hverandre. Flere næringskjeder som er. Hva skjer med dyra dersom alle plantene dør?

Diskuter utsagnene i grubletegningen og finn ut hva du mener.