Næringsnett skog

Rute- og linjeanalyse (ekskursjon) innlegg 28. Bufret Lignende Næringsnett – flere næringskjeder koblet sammen. Andre- og tredje forbruker.

Næringsnett : For å gi et mer riktig bilde av hvem som spiser hvem i skogen , må vi sette opp et næringsnett. Det er en sammenkobling av flere næringskjeder. Fagstoff: Denne siden er en fortsettelse av innledning og repetisjon om økologi. Siden presenterer temaer og begreper fra næringskjeder, næringsnett og kretsløp.

Dette er temaer som er knyttet til kompetansemål i ungdomstrinnet og er kun repetisjon her. Det vil si at det finnes svært få arter som ikke . Noen næringsnett er kompliserte fordi flere arter påvirker hverandre. Arter kan også opptre på forskjellige steder i det samme næringsnettet og på forskjellige nivået. Et næringsnett er ikke konstant hele tiden, og en arts plass kan dermed forandre seg med individets alder. Stereotypisk næringsnett for skog.

Eksempel på næringsnett skog – Det kan findes her. Siden det er få arter som inngår i en næringskjede, benytter vi oss ofte av et næringsnett for å gi et bedre bilde av virkeligheten. I tillegg kan man studere samspillet mellom artene. Elevene kan lage både næringskjeder og næringsnett.

Se eget faktaark: Hva de ulike artene spiser. Næringsnett , begrep for hvordan ulike næringskjeder er vevd inn i hverandre. Habitat 3: Skog og vannkant Under Habitat 3. Arter spises ikke bare av én art høyere oppe i næringskjeden, men av flere arter.

Før trodde man at jo mer sammenvevd et slikt næringsnett er, jo mindre sårbart vil systemet (dvs. næringsnettet ) være for utdøen av enkeltarter. Gå på oppdagelsestur i barskogen. Bruk sansene for å finne spor og sportegn etter dyr og fugler.

Se etter mindre småkryp og bestem navnene på ded. Hvilke dyr har laget disse sportegne? Lag et næringsnett fra barskogen.

Mest vanlig er et område i størrelse som en skog , innsjø, stran e. For å vise dette kan vi bruke et næringsnett som viser mer utfyllende hvordan dette foregår. De kan påvirkes av levende og ikke levende faktorer. For eksempel så er nedbør og temperatur abiotiske faktorer.

Skildrar viktige begrep innafor økologi. Biotiske faktorer kan være . Dette omfatter også interaksjoner mellom ulike arter, som konkurranse og predasjon – mer generelt representert i form av næringsnett , eller andre interaksjoner. Samfunnet i en skog består av alle dyr og planter, sopp, bakterier og andre.

Det består av en produsent som spises av en. Mange steder i Norge er det skogen som er klimakset i suksesjonen. I systemet danner organismene et næringsnett eller næringskjede. Setter man opp noen næringskjeder og trekker linjer mellom organismer som inngår i flere kjeder, får man et Næringsnett. Aftenposten Innsikt- magasin, 3. Abels Tårn: om møkkbiller, insekters syn og mye annet.

Viktige valg for skogen. I Norge er landskapselementene fjor elv, ferskvann eller innsjø, skog og kulturmark godt representert i de fleste byer og tettsteder (se tabell 1).