Natur og kulturlandskap

Natur- og kulturlandskap. Landskapet forandres hele tida av naturkreftene og inngrep fra mennesker. Et landskap som er formet av naturkreftene, kalles et. Uttrykket er av generell karakter og omfatter både landsbyg by- og industrilandskap.

Mellom kulturlandskapet og naturlandskapet finnes ingen helt skarpe grenser.

Det upåvirkede naturlandskapet er kulturlandskapets motsetning. Kulturlandskap er landskap som i større eller mindre grad er påvirka av mennesker. Det er vanlig å knytte både jordbruket og historiske landskap til betegnelsen kulturlandskap , mens noen kun legger dagens produksjonslandskap i jordbruket i begrepet. Med kulturlandskap mener vi landskap som er formet av menneskers liv og virke opp gjennom tidene, eller landskap som på forskjellig vis bærer i seg forestillinger som påvirker mennesket. Det samiske landskapet kjennetegnes for eksempel ved sin sterke symbolverdi.

Den noe forenklede definisjonen av . Geologiske prosesser og vekslende klimaforhold.

Ressursbruk, næringsirksomhet, bosetning. Skala rangert etter lpåvirket landskap. Fjellandskap, naturlandskap. Noen ganger er skillet mellom kulturlandskap og naturlandskap tydelig, andre steder er grensene svakere. Beitemark, kystlyngheier og slåttemark er eksempler på naturnære kulturlandskap.

Fulldyrket jordbrukslandskap er mindre naturnært, og byer og industriområder er svært langt fra naturlandskapet. Selv om disse to motsetningene høres åpenbare og enkle ut, er det ikke alltid like lett å trekke grensene i praksis. Større landskap som er totalt uberørt av menneskelig aktivitet, er svært . Dette er synlige spor, men også spor som befinner seg i vår bevissthet. For eksempel så er Dovre noe mer enn bare noen fjell.

Eidsvollsmennene uttalte ”Enige og tro til Dovre faller”. I sommer og høst vil det bli gjort registreringer av natur og kulturlandskap i deler av Leksvik, Inderøy, Steinkjer, Verdal, Levanger, Stjørdal, Namdalseid og Høylandet kommune. Fylkesmannen orienterer i disse dager grunneiere i de områdene som vil bli kartlagt.

Kartleggerne arbeider i . Et kulturlandskap er påvirket av . Menneskers bruk av naturen har gitt ulike kulturlandskap.

Mange kulturlandskap og naturtyper er i ferd med å forsvinne. Gjengroing er en stor trussel mot naturmangfoldet i kulturlandskapet. Planen skall innehålla en bedömning innefattande redovisning av inverkan på bl a människors hälsa, miljön, hushållningen med mark, vatten och andra resurser samt natur – och kulturlandskap (3§). Impact assessment and Strategic Environmental Assessment (SEA) in Swedish.

Förordning om ändring i förordningen . Det norske kulturlandskapet er i rask endring. Dette har store konsekvenser for verdiene i kulturlandskapet. Skal kulturlandskapets verdier debatteres, må det tenkes helhetlig.

Begrepet blir ofte brukt om landskap som er formet av intensiv jordbruksdrift, samt beite- og slåttemark. Denne menneskepåvirkede naturen er helt avhengig av fortsatt drift for å kunne bestå. Viser dominans av storengkall i blomsterenga . I medhold av lov om naturvern av 1. Molde kommune, Møre og Romsdal fylke tilhørende Wilhelm Coucheron-Aamot, skal være et vernet natur- og kulturlandskap i samsvar med et fremlagt utkast.