Naturens bæreevne

Begrepet naturens tålegrense var tidligere særnorsk. En mulig forklaring er dypøkologiens innflytelse over norsk samfunnsliv. Beste oversettelse til engelsk var critical load (kritisk belastning), mens det mindre presise carrying capacity ( økologisk bæreevne ) også har vært benyttet.

Tilsvarende blir begrepet oversatt til kritisk . Bæreevne er et begrep som brukes for flater eller lange gjenstander som er ment å tåle en viss vektmessig belastning.

Det gjelder så vel for islagte vann, trelast, gulv, flater av annen art, tauverk osv. Bæreevnen oppgis i hverdagslivet i kilo maksimalvekt som saken kan belastes med før noe ryker eller bryter sammen. Den økologiske bæreevnen til et område, er den øvre grensen for hvor mange individer av en art som kan leve i området over lengre tid. Bæreevnen er det maksimale tallet på individer som kan leve på et avgrenset område over lang tid. Kommisjonen som skrev rapporten, fremhever en tro på at mennesker kan bygge en framtid som er rikere, tryggere og mer rettferdig, innenfor naturens bæreevne.

Foto: Reto Stöckli, NASA Goddard Space Flight Center. Ozonlaget beskytter oss mot skadelig stråling fra sola, men har de siste årene blitt tynnere på grunn av gassutslippene. Iherdig vaktbikkje for naturens bæreevne.

Under denne tittelen gir Sandefjords Blad vel fortjent heder til Alexandra Hauge, leder av Naturvernforbundets lokallag i Sandefjord. Laget fungerer både som en meget våken vaktbikkje og som premissleverandør for natur- og miljøvernet i Sandefjord. Naturens tålegrense er en grense for hvor mye naturen kan motta av forurensning uten at den tar skade. Hvor mange mennesker er det på jorda i dag? Hva mener vi med ordet befolkningseksplosjon?

Nevn grunner til at vi forbruker mye naturressurser i dag. Forklar uttrykket “ naturens bæreevne ”. Gi eksempler på miljøproblemer som bruk av naturressurser gir. Bærekapasitet, det største antallet individer av en art som et visst område kan livberge gjennom lengre tid.

Satsningsområder: Miljøvirkninger av havbruk samler flere prosjekter som leder frem til, bygger opp under, og leverer input til MOLO-prosjektet, som skal utvikle et helhetlig system for lokalisering av . Stadig overskrider vi naturens bæreevne og ødelegger verden. Vi mangler vann på grunn av global oppvarming, og et klima som ikke er til å stole på. Fisken forsvinner fordi noen arter nesten er utryddet, og ikke får forplantet seg raskt nok.

Primært bestående av metan. Hadeland skal bli den mest attraktive bo- og etablererregionen på Østlandet for den som vil leve i takt med naturens bæreevne. Våre verdier og skikker for utnyttelsen av naturens ressurser er tilpasset i en økologisk balanse – avveining mellom det naturen kan gi og hva man kan utnytte – i forhold til naturens bæreevne. Samtidig vil våre tradisjoner og tradisjonskunnskap lære oss hvordan .

I de to første forståelsene av begrepet bærekraft er premissene lagt på naturens side. Utgangspunktet er ressursers bæreevne. I den siste er det derimot snakk om langt mer enn forvaltningsteknikk, og sosiale og kulturelle perspektivene settes i fokus. Premissene er på menneskenes side.

De forvaltningsmessige . Det dreier seg blant annet om klimaendringer, forsuring av havet og utrydding av skog. Listen er publisert i tidsskriftet Science. Hvis vi overskrider naturens tålegrenser – noe som allerede har skjedd på fire områder – øker faren for at jorden kommer ut av balanse.

Det vil innebære at vi må tilpasse oss en helt annen klode. Mens det gjeldende systemet er tegnet som en analogi for markedskonkurranse, er klimapolitikken av en slik kritisk art for naturens bæreevne , at løsninger må implementeres med vesentlig mer konsekvente midler. Dette betyr at systemet må ta i bruk mer autoritative (ikke autoritære) virkemidler.