Norsk ferskvannsfisk

Ferskvannsfisk er fisk som gyter i ferskvann, og stort sett lever hele sitt liv i ferskvann. Arter som er avhengig av saltvann for gyting og yngelutvikling kalles saltvannsfisk. Betegnelsen brukes også om fisk som periodevis oppholder . Holder på å lage en liste over norske ferskvannsfisker slik at jeg kan se hva jeg har og hva jeg må jobbe for å få Etter å ha lest meg litt opp, finner je.

Forholdene i disse miljøene. Norske elver og bekker er som regel heterotrofe økosystemer, det vil si at det blir forbrukt mer næring enn plantene der produserer.

De er dermed avhengige av . Norsk-ferskvannsfisk-Et-lager-av-kvikksolv Bufret 8. Utslippene av kvikksølv er sterkt redusert, men konsentrasjonen i fisk er mangedoblet. De utgjør i en del tilfeller det siste leddet i næringskjeden, men i mange områder blir fisk spist av fugler som fiskeørn og lommer, samt oter (og mennesker). Forsuring som følge av langtransportert sur nedbør er den største trusselen mot de fleste norske fiskebestander i dag.

Dette problemet er særlig stort . Innvandringen av fisk til norske vassdrag har enten skjedd fra havet, med arter som har perioder av sitt liv i ferskvann, eller via elver, innsjøer og til dels brakkvannsområder i kystområdene. I tillegg har menneskene satt ut fisk i fisketomme vann og brakt fisk til lokaliteter hvor de ikke naturlig hører hjemme.

Det siste har blitt et . Til tross for at kvikksølvutslippene i Europa er betydelig redusert, øker innholdet av kvikksølv i norsk ferskvannsfisk. Forskere leter etter årsakene. Nå viser en ny rapport at siloksaner hoper seg opp i fisk også i andre i. Ute på en liten fangsttur i dag så havnet denne arten i håven.

Fiskene som ble fanget var ca. Noen som kan hjelpe med ID? Et par av de har mer rødorange farger på finner, mens andre var mer grønnlige. Fangststed var Røyrvatnet i Haraldsvang . Fant ny norsk ferskvannsfisk. Les hele saken med abonnement fra Stavanger Aftenblad.

Bli abonnent og les videre. Har det dukket opp nye fiskearter i ditt fiskevann? NINA ønsker din hjelp til å kartlegge spredning av ferskvannsfisk. En helt ny norsk ferskvannsfisk ble i april oppdaget på 4meters dyp i Tinnsjøen i Telemark.

Undersøkelsen tar for seg en rekke organiske miljøgifter, med hovedvekt på polyklorerte bifenyler (PCB, inkludert dioksinliknende), DDT (m. nedbrytningsprodukter), . Kvikksølv i abbor og organiske miljøgifter i ørret.

På oppdrag av Statens forurensingstilsyn, (SFT) har Norsk institutt for vannforskning kartlagt konsentrasjonene av kvikksølv i abbor og utvalgte organiske miljøgifter i innsjølevende ørret i. Røye er Norges eldste, og nordligste, ferskvannsfisk. Ishavsrøye er det kommersielle navnet på norsk oppdrettet arktisk røye. Fiskekjøttet er mindre fet enn laks og ørret, og har en mild smak.

Femti år med målinger viser at ferskvannsfisk har mindre kvikksølv i seg enn før, men kvikksølv som kommer luftveien er fortsatt et problem. Ny norsk -ledet database gir nyttig innsikt i arbeidet med å følge opp ny internasjonal konvensjon. Målingene er gjort i Norge, Sverige, Finland og Kolahalvøya i . Den beste sjømaten kommer fra Norge.