Norsk fiskeri

Norsk fiskerihistorie går helt tilbake til steinalderen. De første innvandrere til Norge oppdaget tidlig at det utenfor kysten fantes rike forekomster av fisk, sel, småhval og sjøfugl. Undersøkelser av boplasser har vist at steinalderfolket drev fiske både i sjø, vann og elver. Fisk etablerte seg tidlig som et viktig . Norsk Fiskerinæring kommer ut med over 1sider aktuelt lesestoff om norsk sjømatnæring hver måned.

Innhold i siste nummer her.

Bufret Lignende Et nettsted om fisk, fiskerier, fiskebåter og fritidsfiske. Bilder av fiske og båter står sentralt. Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte 22.

Utviklingstillatelse, havmerd. Fangst av muslinger regnes også tradisjonelt til fiskeri , mens fangst av sjøpattedyr benevnes som fangst (hvalfangst, selfangst osv.). Derfor reguleres fiskerinæringen strengt, slik at også kommende generasjoner kan spise fisk fra norske havområder. Fiskeri påvirker de marine økosystemene i stor grad.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovudansvaret for å dekkje behovet for statistikk om det norske samfunnet. Arbeidet vil også tydeliggjøre fiskerinæringens medvirkning i utviklingen av båndene mellom Norge og utlandet.

Kunnskap om fiskerinæringen står i dag relativt svakt i media, skoleverk, forvaltning og blant folk flest. Norges fiskeri – og kysthistorie vil gi politikere, . Under årets skreisesong økte salget med prosent. Omsetningen av oppdrettsfisk står nå for to tredeler av eksportverdien og er mer enn dobbel så høy som fra vanlig fiske : 4 milliarder fra oppdrettsfisk og 2milliarder fra fiskeriene.

Leveres bare i esker á 1stk. Havbruksproduksjonen har vokst jevnt gjennom flere tiår. Laks og ørret utgjør ca. De veterinære aspektene av fiskeri – og akvakultur er omfattet av EØS-avtalen. Handelen med sjømat foregår dermed uten grensekontroll internt i EØS-området.

Norge er verdens nest største sjømateksportør, og EU er vårt viktigste marked. Nesten prosent av den norske sjømateksporten går til EU. Med over 1års erfaring tilbyr vi alle typer transportoppdrag som havbruksnæringen etterspør.

Vår målsetning er å gi relevant, helhetlig og bane- brytende kunnskap til utviklingen av marin sektor. I forskningen er vi opptatt av å forstå biologiske, bioteknologiske, samfunnsmessige og økonomiske sammenhenger i marine systemer. Vi utvikler kunnskap om alt fra kvalitet på sjømat til . De senere årene har antall fartøy og fiskere sunket.

Mengde fangst per fisker har derimot økt. Havressurslova danner grunnpilaren for norsk fisker og forvaltning av de marine ressursene. Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond og Norges Fiskarlag.

Målet med rapporten er å dokumentere energiforbruket under normal drift innen de viktigste flåtegruppene i norsk fiske , og foreta en vurdering av potensialet for energireduserende og miljørettede tiltak. Frihandelsavtalen får store konsekvenser for norske fiskere. Dette vil spesielt gå ut over fiskerinæringen. Det er opprettet to fiskerfagskol er i Færøyene.

Norge Hovedstrukturen for norsk fiskeri forskning er lagt med grunnlag i Stortingsmelding nr.