Økologisk mangfold

Biologisk mangfold eller biodiversitet er summen av artsmangfol genetisk mangfold og økologisk mangfold i et område. Trusler mot det biologiske. Kartlegging av biologiske. Hvorfor får vi mindre biologisk mangfold ? Mangfoldet av arter i økosystemer er en forsikring mot at økosystemer skal kollapse: flere arter øker sannsynligheten for at det finnes en art .

Som oftest viser biologisk mangfold til antall arter, men det kan også vise til genetisk mangfold. Det omfatter også biologiske prosesser og økologisk funksjon på ulike nivåer. Naturmangfoldet er med andre ord all verdens livsformer og deres levesteder.

Det å sikre bevaringen av dette livets bibliotek er derfor den viktigste livsforsikringen vi kan investere i. Fagstoff: Bevaring av økologisk mangfold skjer ut fra etiske, estetiske, økologiske og direkte nyttehensyn. Norsk vannforening, sekretariatet. Hva er biologisk mangfold.

Det er ulike måter å dele inn . Ved Skog og landskap jobber vi med å fremskaffe og formidle ny kunnskap som er relevant for forvaltning av arter og deres livsmiljøer. Disse kunnskapene kan vi bruke til å skape nye biotoper . Ny studie viser at mange av insektene kan ha blitt borte i Tyskland. Men hvilke grupper av insekter det er som forsvinner, det vet vi ikke så mye om – og det er viktig informasjon. De nye artene er fjærmygg, som ikke stikker. Kjempeinsektet var utdødd . At alle organismer har en økologisk rolle blir mer og mer forstått.

Det finnes også gode etiske argumenter for ikke å utrydde arter. Den estetiske verdien av intakt natur er åpenbar, selv om de færreste legger merke til om en sjelden plante- eller dyreart. Menneskelige aktiviteter påvirker tilstanden til enkeltarter innenfor dyre- og planteriket.

Artene er avhengige av hvordan vi påvirker leveområdene ( habitatene) deres, gjennom for eksempel utbygging, landbruk eller forurensning. Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold. Artsmangfold er summen av alle . Programmet har ført til økt kunnskap om naturen.

Kunnskapen er fremskaffet gjennom kartleggingsaktiviteter og overvåking av truede arter, verdifulle naturtyper og fremmede organismer både i havet og på land. Marint biologisk mangfold , eller marin biodiversitet, er et begrep som beskriver variasjonen av livsformer som finnes i fjorder, kyst og hav. Variasjonen i naturen kan måles og beregnes på tre ulike nivå: arveanlegg, arter og økosystemer. Norge har sluttet seg til den globale konvensjonen om vern og bærekraftig bruk av alt biologisk mangfold. Vi oppfyller våre forpliktelser til konvensjonen blant annet . Konvensjonen om biologisk mangfold (CBD) er en global avtale som har som mål at vi skal ta vare på det biologiske mangfoldet og bruke biologiske ressurser på en bærekraftig og rettferdig måte.

I alt 1land og EU har signert avtalen.